XVII sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2016-04-14 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XVII sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. – druk 151;

  2. zmiany uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 152;

  3. zmiawyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu na pomieszczenia Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu – druk 144;

  4. przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku” – druk 150;

  5.  powierzenia Gminie Zator wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K w Grodzisku na odcinku ok. 500 m od przystanku w rejonie boiska LKS do mostu na potoku Czarczówka” – druk 145;

  6. powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego” – druk 146;

  7. powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku w km od 1+785 do km 5+315” – druk 147;

  8. powierzenia Gminie Polanka Wielka wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej, na odcinku od km 0+000 do km 0+750, w granicach istniejącego pasa drogowego, obejmująca: poszerzenie jezdni, budowę chodnika oraz budowę kanalizacji deszczowej – etap I” – druk 148;

  9. zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego – druk 149.

 

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe