Informacje o jednostce

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kętach
Dyrektor: Maria Hankus-Godzisz
ul. 3 Maja 22, 32-650 Kęty
tel. 033 843-02-03
fax. 033 843-02-03 ( 26)
e-mail: pow.kety@gmail.com
www.pow-kety.cba.pl

W wyniku połączenia Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kętach, obie jednostki działają w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.


Placówka jest całodobową placówką socjalizacyjną, koedukacyjną, zapewniającą opiekę i wychowanie maksymalnie  25 dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej.
Opiekę i wychowanie w placówce realizuje się poprzez zaspakajanie potrzeb życiowych dzieci, zgodnie z ustalonym przepisami prawa, standardem opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych.
Placówka współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, rodziną naturalną dziecka, jego opiekunami prawnymi lub innymi osobami bliskimi, Sądem a także innymi uprawnionymi instytucjami działającymi w obszarze pomocy rodzinie i dziecku oraz organizacjami pozarządowymi.
Placówka dba o poszanowanie i podtrzymywanie kontaktów z rodzinami dzieci,podejmuje działania mające na celu powrót dzieci do rodzin naturalnych lub kwalifikuje je do umieszczenia w rodzinach przysposabiających, bądź do umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej.
Na terenie placówki funkcjonuje mieszkanie dla grupy usamodzielniającej się.


Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe