X sesja Rady Powiatu

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na X sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

 1. zmiany wierzyciela Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu druk 58;

 2. wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oświęcimskiego składającej się z działki nr 2007/15 położonej w Oświęcimiu druk 66;

 3. zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu druk 65;

 4. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. – druk 68;

 5. zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 69;

 6. zmiany uchwały Nr VI/56/2015 Rady Powiatu w Oświęcim z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – druk 70;

 7. zmiany uchwały Nr V/45/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2015 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu druk 63;

 8. zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2016 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych druk 64;

 9. ustanowienia preferencyjnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Oświęcimskiego na cele umieszczania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym druk 67;

 10. przyjęcia programu opieki nad zabytkami dla powiatu oświęcimskiego p.n. „Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami na lata 2015-2018” druk 62;

 11. zmiany uchwały Nr VIII/80/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie akceptacji treści porozumienia międzynarodowego dotyczącego wzajemnej współpracy pomiędzy Powiatem Oświęcimskim a Powiatem Dachau – druk 61.

 

 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe