Powiatowe Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze w Grojcu - PZOL

Ewa Zemła 2019-12-09 drukuj
Powiatowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
al. Ogrodowa 1
32-615 Grojec k/Oświęcimia
tel/fax 33 842-81-36
 33 842-89-03
e-mail: sekretariat@pzolgrojec.pl
www.pzolgrojec.pl


Dyrektor: Maria Wilgus


Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu działają jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na zasadach określonych ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r oraz Statutu Zakładu.

Podmiotem który utworzył Zakład i sprawuje nad nim nadzór jest Powiat Oświęcimski.

W PZOL działa przedsiębiorstwo o nazwie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w ramach którego funkcjonują dwie jednostki organizacyjne:

 • zakład opiekuńczo-leczniczy o profilu ogólnym,
 • zakład opiekuńczo-leczniczy o profilu psychiatrycznym.

Celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych nie wymagających hospitalizacji kobietom niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem umysłowym lub schorzeniami pokrewnymi a także kobietom, które ze względu na stan zdrowia oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru fachowego personelu.

Zadaniem Zakładu jest zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej, lekarskiej, leczenia rehabilitacyjnego i zajęć terapeutycznych. Zapewnia się także pacjentkom produkty lecznicze, wyroby medyczne, wyżywienie oraz odpowiednie pomieszczenia a także prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentek i ich rodzin.

PZOL udzielają świadczeń zdrowotnych zgodnie z umowami zawartymi z Narodowym Funduszem Zdrowia. Sposób oraz warunki udzielania świadczeń zdrowotnych reguluje ustawa o działalności leczniczej, Statut PZOL oraz Regulamin Organizacyjny.

Gospodarka finansowa placówki prowadzona jest w oparciu o:

 • ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej,
 • ustawę z dnia 29 września 1994 o rachunkowości,
 • ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Przyjęcia pacjentek do Zakładu odbywają się na podstawie skierowań zgodnie z informacją na stronie internetowej www.pzol.cba.pl

Jednostkami upoważnionymi do prowadzenia kontroli w PZOL są:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Wojewoda w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy,
 • Podmiot tworzący w zakresie zgodności działań z przepisami prawa, statutem, regulaminem organizacyjnym,
 • SANEPID,
 • Inne organy działające w oparciu o przepisy prawa.

Właścicielem majątku PZOL jest Powiat  Oświęcimski.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe