Ogłoszenie naboru wniosków

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

na podstawie § 3 ust.6 załącznika do Uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr III/47/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego na rok 2012

 

Stypendium może być przyznane zawodnikowi klubu sportowego mającego swą siedzibę na terenie Powiatu Oświęcimskiego, który:
- posiada aktualną kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach,
- został zakwalifikowany do udziału we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,
- posiada udokumentowane osiągnięcia sportowe – w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
- nie jest zatrudniony lub związany kontraktem, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w związku z uprawianiem dyscypliny sportowej


Termin składania wniosków:   do  dnia 31 stycznia  2012r.   (włącznie)

Kompletny wniosek należy złożyć w wyznaczonym terminie:
- na dzienniku podawczym w budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (parter), przy ul. Wyspiańskiego 10 lub
- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, przy ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim /liczy się data wpływu wniosku do urzędu/.


Pełny tekst ww. uchwały wraz załącznikami, w tym wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu:  www.powiat.oswiecim.pl
oraz w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, tel. /033/ 844-97-14Stypendia przyznane będą w ramach posiadanych na ten cel środków w budżecie Powiatu.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe