Nagrody w dziedzinie kultury i sztuki

Mateusz Mamet 2011-05-20 drukuj

Uchwała  Nr XXXIII/241/2001 Rady Powiatu w Oświęcimiu z  5 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
oraz ich wysokości

Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
Zarząd Powiatu w Oświęcimiu może ustanawiać i przyznawać nagrody indywidualne lub zbiorowe, o charakterze finansowym lub honorowym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
§ 2
Zarząd Powiatu w Oświęcimiu może przyznawać nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek:
1) instytucji kultury,
2) jednostek samorządu terytorialnego,
3) związków lub stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych,
4) środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego.
§ 3
Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności oraz informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana,
3) uzasadnienie wniosku.
§ 4
1. Wnioski w sprawie przyznania nagród składa się do dnia 31 grudnia każdego roku.
2. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
3. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) cofnięcia przez wnioskodawcę,
3) rezygnacji kandydata,
4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.
§ 5
Komisję do spraw przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwaną dalej "komisją" oraz jej przewodniczącego, powołuje Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, wyznaczając jej skład na okres jednego roku.
§ 6
Do zadań komisji należy:
1) ustalenie zasad opiniowania wniosków,
2) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków,
3) proponowanie osoby laureata lub laureatów,
4) przedstawianie Zarządowi Powiatu propozycji co do wysokości nagród finansowych oraz podziału środków budżetowych zaplanowanych na nagrody w budżecie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.
§ 7
1. Posiedzenie komisji zwołuje Starosta Oświęcimski.
2. Posiedzenie komisji uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.
3. Uchwały komisji podejmowane są w głosowaniu tajnym, większością głosów obecnych na posiedzeniu.
4. Członkowie komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
§ 8
Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz.

§ 9
Nagrody finansowe wypłacane są ze środków Powiatu Oświęcimskiego, z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.
§ 10
Najwyższa wartość przyznawanej nagrody finansowej stanowi równowartość dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1966 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
§ 11
Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości.
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe