V sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2015-03-11 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na V sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. – druk 18;
 2. zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 19;
 3. udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Oświęcim – druk 17;
 4. przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017 – druk 14;
 5. przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Oświęcimskim na lata 2015 - 2020 – druk 22;
 6. przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oświęcimskim na lata 2015 - 2020 – druk 21;
 7. określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków za 2015 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu – druk 20;
 8. przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.” – druk 24;
 9. zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 23;
 10. powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 15;
 11. dokonania na rzecz Gminy Zator darowizny działek nr 182/1, 182/4, 182/5, 182/6 położonych w Zatorze obręb 4 zajętych pod Plac Kościuszki w Zatorze – druk 9;
 12. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2015 – druk 13;
 13. rozpatrzenie skargi na działalność Starosty Oświęcimskiego – druk 10.

 

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe