IV sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2011-04-21 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na IV sesję.

Projekty uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011;
 2. zwolnienia z opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy niektórych osób zamieszkałych na terenie Powiatu Oświęcimskiego;
 3. określenia rodzaju zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2011 r. przyznawanych samorządowi powiatowemu według algorytmu;
 4. powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu;
 5. zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu;
 6. powołania Pani Marii Wilgus w skład Rady Społecznej działającej przy Powiatowych Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu;
 7. likwidacji Liceum Profilowanego w Jawiszowicach;
 8. likwidacji Technikum w Jawiszowicach;
 9. likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jawiszowicach;
 10. likwidacji Technikum Uzupełniającego w Jawiszowicach;
 11. likwidacji Szkoły Policealnej w Jawiszowicach;
 12. zmiany uchwały Nr III/46/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r.  w sprawie założenia dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego specjalnego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu;
 13. przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”;
 14. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2011 – druk OBR.0006.28.2011;
 15. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2011;
 16. zmiany składów osobowych Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe