Informacja o posiedzeniach Rady Powiatu w Oświęcimiu

Tomasz Karcz 2020-10-21 drukuj


21 października 2020 r. o godz. 1400 XXV sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu
/sala audiowizualna im. Jana Klęczara przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu, ul. Bema 4 oraz w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10/.

Tematy: Informacja na temat działalności I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach. Funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach z placówką w Brzeszczach. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów maturalnych i zawodowych w roku szkolnym 2019/2020. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2019. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu.

Zaproszone osoby:
Beata Chmielowska
– Sekretarz Powiatu (godz. 1400);
Katarzyna Wanat
– Skarbnik Powiatu (godz. 1400);
Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1400). 

 

3 listopada 2020 r. o godz. 1600 Komisja Rewizyjna /sala nr 101A – I piętro, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu/.

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Ocena zmian budżetowych podejmowanych przez Zarząd Powiatu w roku 2020 – c.d. Opracowanie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące.

Zaproszona osoba:
Katarzyna Wanat
– Skarbnik Powiatu (godz. 1600).

 

4 listopada 2020 r. godz. 1600 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej / sala nr 101A – I piętro/. 

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Sprawozdanie z działalności proekologicznych i antysmogowych na terenie powiatu oświęcimskiego za rok 2019. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.

Zaproszona osoba:
Agnieszka Adamczyk – Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1600).

 

9 listopada 2020 r. godz. 1600 Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Powiatu /sala nr 101A – I piętro/. 

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Sprawozdanie z działalności proekologicznych i antysmogowych na terenie powiatu oświęcimskiego za rok 2019. Przyjęcie „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.

Zaproszone osoby:
Agnieszka Adamczyk – Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1600),
Barbara Leszczyńska – p.o. Naczelnika w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1620).

 

16 listopada 2020 r. godz. 1600 Komisja Edukacji /sala nr 101A – I piętro, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu/. 

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.

Zaproszone osoby: 

Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu (godz. 1600);
Dorota Klimczak
– Dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach (godz. 1620).

 

17 listopada 2020 r. godz. 1600 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego /sala nr 101A – I piętro, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu/.

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zapoznanie z projektem budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.

 

 

 

Powyższa informacja może ulec zmianie!

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe