XLIV sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2014-09-18 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XLIV sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. – druk 448;

 2. zmiany uchwały Nr XXXV/401/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 449;

 3. zmiany do uchwały Nr XXVI/299/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski – druk 441;

 4. ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w Powiecie Oświęcimskim – druk 442;

 5. uchwalenia Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok – druk 443;

 6. zmiany uchwały Nr IX/109/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oświęcimski – druk 445;

 7. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony– druk 431;

 8. dokonania na rzecz Gminy Zator darowizny działek nr 182/1, 182/4, 182/5, 182/6 położonych w Zatorze obręb 4 zajętych pod Plac Kościuszki w Zatorze – druk 433;

 9. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty na realizacjęzadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 510053K ul. Św. Floriana w Nowej Wsi o długości 706,75 mb”– druk 436;

 10. powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych oraz udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w miejscowości Osiek w Gminie Osiek w km od 3+690 do km 4+580” – druk 437;

 11. zmiany uchwały Nr XXXVIII/433/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia rodzaju zadańpowiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2014 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu – druk 444;

 12. zaciągnięcia zobowiązańfinansowych na rok 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk 445;

 13. nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu – druk 446;

 14. wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego – druk 447.

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach. 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe