Zasady Funkcjonowania jednostki

Ewa Zemła 2019-12-05 drukuj

Świadczenia zdrowotne wykonywane są na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, organem założycielskim, a także innych podmiotów. W celu skorzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy przedstawić dokument potwierdzający uprawnienia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. W przypadku stanu nagłego, dokument ten może zostać przedłożony w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń, o ile chory przebywa nadal w szpitalu. Jeżeli przedłożenie dokumentu nie jest możliwe w tym terminie, to może być przedstawiony w terminie 7 dnia od dnia zakończenia udzielania świadczeń. Pacjent nieubezpieczony zgłaszający się do Szpitala lub Poradni ponosi koszty zgodnie z obowiązującym cennikiem hospitalizacji i porad specjalistycznych. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych jeżeli osoba zgłaszająca się, ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia wymaga natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia. Zespół prowadzi dokumentację medyczną dotyczącą osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz udostępnia dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Lecznictwo stacjonarne- pacjent zgłasza się do leczenia szpitalnego i rehabilitacji leczniczej

w Szpitalu na podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty lub felczera. W stanach bezpośredniego zagrożenia życia, nagłej choroby, wypadku, urazu lub zatrucia oraz porodu świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania. Przyjęcia pacjentów do  Szpitala odbywają się całodobowo. W przypadku braku miejsc na oddziałach określonych skierowaniem, pacjentowi zostaje wyznaczony najbliższy termin przyjęcia zgodnie z prowadzonym rejestrem oczekujących na świadczenia. Nie dotyczy to pacjentów u których stan zdrowia nie pozwala na zwłokę w leczeniu stacjonarnym. W takich przypadkach personel Szpitala jest zobowiązany uzgodnić przyjęcie chorego w innym oddziale Szpitala macierzystego lub najbliższego.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna- świadczenia w Poradniach Specjalistycznych udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

a) ginekologa i położnika,

b) dentysty

c) dermatologa, wenerologa, onkologa, okulisty, psychiatry

d dla osób chorych na gruźlicę,

e) dla osób zakażonych wirusem HIV

f) dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów

g) dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych

h) dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego

i) dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczeni urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Rejestracji do poradni specjalistycznej można dokonać osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie. Pacjent ubezpieczony rejestrowany jest w oparciu o aktualny i obowiązujący dokument  ubezpieczenia, uprawniający do świadczeń zdrowotnych. Świadczeniodawca może potwierdzić ubezpieczenie Pacjenta również poprzez korzystanie z Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców „EWUS” lub na podstawie oświadczenia pacjenta.

W przypadku braku możliwości udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia, a stan zdrowia chorego pozwala na wyznaczenie innego terminu umieszcza się dane pacjenta w rejestrze oczekujących. W komórkach organizacyjnych Zespołu prowadzone są listy oczekujących na świadczenia zdrowotne .Lista oczekujących prowadzona jest w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego i przejrzystego dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z zasadami określonymi przez NFZ.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe