XXXIV sesja Rady Powiatu.

Tomasz Karcz 2013-12-04 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXXIV sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. – druk 361;

 2. zmiany uchwały Nr XXVII/309/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 362;

 3. przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020” – druk 347;

 4. uchwalenia Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok – druk 348;

 5. zmiany uchwały Nr IX/113/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu – druk 346;

 6. zmiany uchwały Nr XXVII/310/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2013 r., przyznawanych samorządowi powiatowemu według algorytmu – druk 353;

 7. zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 354;

 8. odwołania Pani Cecylii Ślusarczyk ze składu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 349;

 9. wyboru Pani/Pana ………….. do składu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 350;

 10. ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – druk 356;

 11. ustalenia składu osobowego Komisji Prawa i Porządku Publicznego – druk 357;

 12. ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – druk 358;

 13. wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – druk 359;

 14. wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Oświęcimskiego do Komitetu Stowarzyszenia „Dolina Karpia” – druk 360.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe