XXXII sesja Rady Powiatu.

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXXII sesję.

 

Projekty uchwał w sprawach:

   1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012  Rady Powiatu w  Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r.   druk 328;

   2.  zmiany uchwały Nr XXVII/309/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 329;

   3. zmiany uchwały Nr XXVII/310/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2013 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu – druk 318;

   4. zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2014 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk 326;

   5. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 510033K ul. Miodowa w Bielanach” – druk 321;

   6. pozbawienia kategorii dróg publicznych powiatowych na terenie miasta Kęty – druk 320;

   7. ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w Powiecie Oświęcimskim – druk 322;

   8. określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej – druk 319;

   9. wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem położonej w Oświęcimiu – druk 325;

   10. zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiudruk 323;

   11. przekazania skargi - druk 327.

    

   Załączniki

   Zmiany dokumentu

   Menu podmiotu

   Menu przedmiotowe