Samodzielne stanowisko ds. archiwum zakładowego

 

Podinspektor - Klaudyna Wójcik

tel. 033/844-97-55

Do podstawowych zadań samodzielnego stanowiska ds. archiwum zakładowego należy w szczególności:

1. prowadzenie archiwum zakładowego Starostwa oraz pełnienie bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw.

2. pełnienie bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw

3. przejmowanie dokumentacji:

  1. spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych,

  2. niearchiwalnej po państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, których działalność ustała i które nie mają sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór był odpowiednio kierownik podmiotu lub organ jednostki samorządu terytorialnego

  3. na nośniku papierowym ze składu chronologicznego,

  4. elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie informatycznych nośników danych których zawartości nie skopiowano do systemu EZD,

4. przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji

5. przeprowadzanie skontrum dokumentacji

6. porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym

7. udostępnianie przechowywanej dokumentacji

8. wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej

9. przeprowadzanie kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów

10. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu

11. przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego

12. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym

13. doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją i w porozumieniu z koordynatorem czynności kancelaryjnych”.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe