Służba bhp - samodzielne stanowisko ds. bhp

 

Inspektor w służbie BHP - Klaudyna Wójcik

tel. 033/844-97-55

 

Do podstawowych zadań służby bhp - samodzielnego stanowiska ds. bhp należy w szczególności:

 1. sporządzanie rocznych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie działania Starostwa Powiatowego i przedkładanie ich Staroście

 2. prowadzenie kontroli warunków pracy i przestrzeganie zasad i przepisów bhp oraz informowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych a także inicjowanie działań zmierzających do usuwania tych zagrożeń

 3. współudział w dokonywaniu okresowych przeglądów warunków pracy oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej

 4. przygotowywanie wniosków w przedmiocie wymagań bhp – stan pomieszczeń pracy, wyposażenie techniczne itp.

 5. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp

 6. podejmowanie działań zmierzających do organizowania pracy w warunkach zabezpieczających pracowników przed ewentualnymi wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy

 7. opracowywanie projektów zarządzeń i innych aktów normatywnych w zakresie bhp wydawanych przez Starostę

 8. współudział w opracowaniu projektu budżetu w części dotyczącej i wydatków na bhp udział w pracach Komisji ds. bhp

 9. współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy

prowadzenie spraw związanych z ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy pracowników Starostwa,

 1. współdziałanie z Państwową Inspekcją Sanitarną w przedmiocie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych

 2. współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników w tym zapewnienie wykonywania zaleceń lekarza sprawującego opiekę nad pracownikami Starostwa

 3. nadzór nad realizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i prowadzenia lekarskich badań pracowników Starostwa

 4. udział w przekazywanych do użytku nowobudowanych lub przebudowywanych (remontowanych) obiektów.

 5. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy

 6. udział w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego

 7. występowanie do Starosty z wnioskami o nałożenie kar porządkowych na pracowników naruszających przepisów bhp

 8. występowanie do Starosty z wnioskami o nagradzania pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bhp.”

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe