Kompetencje Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2015-02-06 drukuj

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:

 1. Stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
 2. Wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
 3. Powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
 4. Stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
 5. Uchwalanie budżetu powiatu,
 6. Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia
  lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,
 9. Określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
 11. Uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 12. Uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 13. Ddokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
 14. Podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
 15. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 16. Podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu,
 17. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
 • zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu,
 • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
 • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
 • tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
 • tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
 • współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
 • tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe