XXVII sesja Rady Powiatu.

Tomasz Karcz 2013-03-19 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXVII sesję.


Projekty uchwał w sprawach: 

 1. zmiany uchwały Nr XXIV/286/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiegodruk 280;

 2. określenia rodzaju zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2013 r. przyznawanych samorządowi powiatowemu według algorytmu druk 267;

 3. przyjęcia do realizacji „Programu Aktywności Lokalnej dla Powiatu Oświęcimskiego na lata 2013-2015” druk 270;

 4. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków druk 271;

 5. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres od 01.04. do 31.12.2013 r. po wcześniejszej umowie na czas określony druk 268;

 6. dokonania darowizny na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu działek zajętych pod komory i drogi dojazdowe do komór druk 269;

 7. zmiany uchwały Nr IX/113/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu druk 283;

 8. określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin druk 281;

 9. likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr I w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu druk 272;

 10. likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr II w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu druk 273;

 11. likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr III w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu druk 274;

 12. przekształcenia Technikum Uzupełniającego IV w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych im. Edwarda Szymańskiego w Oświęcimiu w trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego druk 275;

 13. przekształcenia Technikum Uzupełniającego w Brzeszczach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach w trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego – druk 276;

 14. likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Brzeszczach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach druk 277;

 15. likwidacji technikum Uzupełniającego w  Chełmku wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku druk 278;

 16. likwidacji Technikum Uzupełniającego w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach druk 279.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe