Obrady

Rada Powiatu obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe