Informacja o Wydziale

 

Naczelnik Wydziału / Audytor wewnętrzny: Beata Chmielowska

Adres: ul. Wyspiańskiego 10, pok. 231-232 

tel: 33 844-97-20

e-mail: kontrola@powiat.oswiecim.pl

pracownicy referatu:

inspektor Ewelina Balcarczyk

inspektor Anna Ryszka

inspektor Izabela Jaskuła

tel/fax: 33 844-97-18

 

Wydział Kontroli i Audytu Wewnetrznego, działajac w ramach systemu kontroli zarządczej w Powiecie Oświęcimskim, realizuje zadania, których celem jest wspomaganie kierownictwa Starostwa i powiatowych jednostke organizacyjnych w procesie zarządzania podległymi jednostkami. 

Do podstawowych zadań Wydziału z zakresu kontroli należy:

 1. przygotowanie planów kontroli oraz sprawozdań z ich wykonania,
 2. przygotowanie kontroli, czynności nadzorczych i doradczych w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz komórkach organizacyjnych starostwa w zakresie ich funkcjonowania oraz realizacji założonych celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,
 3. Przeprowadzenie kontroli wydatkowania środków finansowych, przekazanych z budżetu Powiatu podmiotom spoza sektora finansów publicznych na realizację celów i zadań, określonych w przepisach szczególnych lub w zawartych umowach,
 4. przeproadzenie kontroli doraźnych na podtsawie odrębnego upoważnienia Starosty, zgodnie z obowiązującym Regulaminem kontroli, 
 5. nadzór nad realizacją przez kontrolowaną jednostkę zaleceń pokontrolnych, w tym przeprowadzenie kontroli sprawdzających realizację tych zaleceń, 
 6. przygotowanie projektów zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w razie stwierdzenia w trakcie prowadzonych kontroli przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych, 
 7. opracowanie na polecenie Starosty projektów wniosków i zawiadomień do organów ścigania w przypadku, gdy wyniki przeprowadzonej kontroli uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa, 
 8. prowadzenie na polecenie Starosty czynności doradczych i konsultacji w zakresie obowiązyjących procedur i projektów normatywnych, 

Do podstawowych zadań Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:

 1. przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z jego wykonania. 
 2. przeprowadzenie zadań audytowych objętych planem audytu, poprzez niezależne badanie systemów kontroli zarządczej oraz formułowanie obiektywnych i niezależnych oceń adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów
 3. przeprowadzanie, w uzasadnionych przypadkach, audytu poza rocznym planem audytu
 4. przeprowadzenie czynności sprawdzających dla oceny działań podjętych w celu realizacji zleceń zawartych w sprawodzaniu z przeprowadzenia audytu wewnętrznego
 5. wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu sprawnienie funkcjonowania starostawa i powiatowych jednostek organizacyjnych  

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe