Informacja o Wydziale

Jakub Heród 2019-09-25 drukuj

 

Kierownik Biura: Anna Ryszka

Adres: ul. Wyspiańskiego 10, pok. 231-232 

tel: 33 844-97-20

e-mail: kontrola@powiat.oswiecim.pl

pracownicy biura:

inspektor Ewelina Balcarczyk

inspektor Izabela Jaskuła

tel/fax: 33 844-97-18

 

Biuro Kontroli działajac w ramach systemu kontroli zarządczej w Powiecie Oświęcimskim, realizuje zadania, których celem jest wspomaganie kierownictwa Starostwa i powiatowych jednostke organizacyjnych w procesie zarządzania podległymi jednostkami. 

Do podstawowych zadań Biura z zakresu kontroli należy:

  1. przygotowanie planów kontroli oraz sprawozdań z ich wykonania,
  2. przygotowanie kontroli, czynności nadzorczych i doradczych w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz komórkach organizacyjnych starostwa w zakresie ich funkcjonowania oraz realizacji założonych celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,
  3. Przeprowadzenie kontroli wydatkowania środków finansowych, przekazanych z budżetu Powiatu podmiotom spoza sektora finansów publicznych na realizację celów i zadań, określonych w przepisach szczególnych lub w zawartych umowach,
  4. przeproadzenie kontroli doraźnych na podtsawie odrębnego upoważnienia Starosty, zgodnie z obowiązującym Regulaminem kontroli, 
  5. nadzór nad realizacją przez kontrolowaną jednostkę zaleceń pokontrolnych, w tym przeprowadzenie kontroli sprawdzających realizację tych zaleceń, 
  6. przygotowanie projektów zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w razie stwierdzenia w trakcie prowadzonych kontroli przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych, 
  7. opracowanie na polecenie Starosty projektów wniosków i zawiadomień do organów ścigania w przypadku, gdy wyniki przeprowadzonej kontroli uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa, 
  8. prowadzenie na polecenie Starosty czynności doradczych i konsultacji w zakresie obowiązyjących procedur i projektów normatywnych, 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe