Informacja o wydziale

Ewa Zemła 2020-09-10 drukuj


Naczelnik Wydziału - Klaudyna Wójcik, pok.108, Tel. 33 844 9661

Kadry

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju

 

Anna Rzeźnik

 

33 844 9660

 

109

Monika Żak
33 844 9660 109

Administracja i Organizacja

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju

 

Dominika Tobiczyk

Jadwiga Kowalik

 

33 844 9663

33 844 9663

 

 

111

111

Wioletta Tomska

Agnieszka Czekaj

33 844 9662

33 844 9662

110

110

 

Anna Musiał

33 844 9755
134

Obsługa Zarządu Powiatu

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju

 

Olga Orlikowska

 

338449600

 

211

Sekretariat

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju

 

Ilona Bieryt

 

33 844 9600

 

211

Olga Orlikowska

33 844 9600

211

Kancelaria

Imię i Nazwisko

Numer telefonu

Numer pokoju

 

Ewelina Domochowska

 

33 844 9665

 

101

Ewa Zemła
33 844 9665

101

Dziennik Podawczy

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju

 

Mariola Płonka

Lidia Dolińska

Kamil Hankus

 

33 844 9601

33 844 9601

338449601

 

12

12

103A

Kierowcy

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju

 

Mirosław Bogacki

 

33 844 9659

 

103A

Bartłomiej Kajfasz
33 844 9602 13

fax: 33 844 96 67

e-mail: org@powiat.oswiecim.pl

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw organizacyjnych należy:

 1.  prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Zarządu oraz zarządzeń Starosty;
 2.  obsługa posiedzeń Zarządu;
 3.  prowadzenie prac związanych z nieodpłatną pomocą prawną;
 4.  prowadzenie sekretariatu Starostwa;
 5. przyjmowanie i wysyłanie przesyłek (dziennik podawczy);
 6. prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty;
 7. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;
 8. prowadzenie książki kontroli;
 9. prowadzenie rejestru porozumień dotyczących zadań powierzonych innym jednostkom;
 10. opracowywanie i realizowanie planów finansowych budżetu Starostwa w części przewidzianej dla Wydziału;
 11.  prowadzenie w uzgodnieniu z Sekretarzem całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi
  i nagłówkami;
 12. prowadzenie rejestru literatury fachowej;
 13. wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa;
 14. prowadzenie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablicy ogłoszeń;

 Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw administracyjnych należy:

 1. administrowanie budynkiem, w którym mieści się siedziba Starostwa; 
 2. realizacja zadań z uwzględnieniem przygotowywania i realizacji umów 
  oraz przeprowadzania procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 3. zabezpieczenie mienia Starostwa;
 4. ochrona przeciwpożarowa;
 5. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo–technicznym 
  oraz konserwacją sprzętu i wyposażenia;
 6. zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleksowej i doraźnej oraz obsługa informatyczna Starostwa;
 7. gospodarowanie samochodami służbowymi;
 8. realizacja zadań wynikających z ustawy o rzeczach znalezionych;
 9. prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz środków niematerialnych
  i prawnych.

 Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw kadrowych należy:

 1. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy;
 2. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu;
 3. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych rejestrów;
 4. prowadzenie rejestru umów zleceń i umów o dzieło zawartych z pracownikami Starostwa;
 5. prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń;
 6. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa;
 7. organizacja naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie;
 8. organizacja konkursów na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu;
 9. organizacja służby przygotowawczej w Starostwie;
 10. prowadzenie rejestru i zbioru oświadczeń majątkowych składanych Staroście;
 11. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie archiwum zakładowego należy:

 1.  prowadzenie archiwum zakładowego Starostwa;
 2.   realizowanie zadań koordynatora czynności kancelaryjnych;
 3. przyjmowanie dokumentacji: a) spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych, b) niearchiwalnej po państwowych i samorzadowych jednostkach organizacyjnych, ktoreych działalność ustała i które nie mają sukcesora oraz dla których organem zalożycielskim lub sprawującym nadzór był odpowiednio kierownik podmiotu lub organ jednostki samorządu terytorialnego,
 4.  ewidencjonowanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji;
 5.  skontrum dokumentacji;
 6. porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latachwcześniejszych;
 7. udostepnianie przechowywanej dokumentacji i jej wycofywanie ze stanu archiwum zakładowego;
 8. przeprowadzanie kwerend archiwalnych;
 9.  inicjowanie i przeprowadzanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 10.  przekazywanie materiałów archiwalnych do własciwego archiwum panstwowego;
 11.  sporzadzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakladowego.

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe