INFORMACJA

B I U R O   R A D Y - O B R

 

KIEROWNIK: Ewelina Stefańczyk

PRACOWNICY: Tomasz Karcz
Anna Sporysz

DANE KONTAKTOWE:  Tel./Fax.:  (33) 844-96-44

:  (33) 844-96-45

e-mail: rada@powiat.oswiecim.pl

ADRES: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

 ul. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

I piętro, pok. 112

 

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ BIURA NALEŻY:

 1. Gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i komisji Rady.
 2. Organizacja sesji Rady i posiedzeń komisji.
 3. Protokołowanie obrad Rady i posiedzeń komisji.
 4. Prowadzenie rejestrów: uchwał Rady, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji i wniosków radnych, skarg i wniosków wpływających do Rady.
 5. Przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady odpowiednim wydziałom.
 6. Przekazywanie wniosków komisji i interpelacji radnych Zarządowi i czuwanie nad terminowym ich załatwianiem.
 7. Przyjmowanie interpelacji między sesjami Rady.
 8. Przedkładanie organom nadzrou uchwał Rady, w tym także do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
 9. Upowszechnianie i przekazywanie środkom masowego przekazu informacji o działalności Rady i jej komisji.
 10. Powiadamianie radnych o terminach i tematyce posiedzeń komisji.
 11. Przekazywanie projektów uchwał do zaopiniowania przez komisje.
 12. Gromadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Powiat.
 13. Przesyłanie przepisów porządkowych do wiadomości organom wykonawczym gmin położonych na obszarze Powiatu i starostom sąsiednich powiatów.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe