INFORMACJE O WYDZIALE FINANSOWYM (FIN)

Anna Drabek 2020-09-17 drukuj

Naczelnik Wydziału: Iwona Ostafin

Pracownicy Wydziału: 

Drabek Anna - Inspektor

Ganobis Renata - Inspektor

Grzesło Aneta - Inspektor

Jarosz Beata - Inspektor

Klęczar Anna - Podinspektor

Krompiec Marta - Podinspektor

Luranc Karolina - Podinspektor

Maciaszek Izabella - Inspektor

Potoniec - Stańczyk Katarzyna - Inspektor

Sanak Agnieszka - Podinspektor

Sporysz Marta - Inspektor

Święch Justyna - Inspektor

Tadrała Małgorzata - Podinspektor

Wacławek Anna - Inspektor

tel. (33) 844-96-33...38; (33) 844-97-40; (33) 844-97-54

fax: (33) 844-96-33 

e-mail: fin@powiat.oswiecim.pl

  

Wydział FIN wykonuje zadania związane z obsługą finansową i księgową budżetu Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu jako jednostki budżetowej. Współpracuje w zakresie finansów Powiatu m.in. z bankami, z kontrahentami dostarczającymi usług i materiałów, odbiorcami usług administracji publicznej, podmiotami realizującymi zlecone przez powiat zadania publiczne oraz innymi jednostkami administracji samorządowej i rządowej.

 

Do podstawowych zadań Wydziału FIN należy w szczególności: 

I.  W zakresie rachunkowości wykonywania budżetu Powiatu:

1. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektu budżetu Powiatu.

2. Obsługa finansowo-księgowa budżetu Powiatu.

3. Sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z realizacji i wykonania budżetu Powiatu oraz dokonywanie analizy wykonania budżetu na podstawie danych jednostkowych.

4. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych jednostek budżetowych.

5. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu, ocena realizacji wykorzystania środków finansowych oraz podawanie ich do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu według typowego planu kont dla ewidencji wykonywania budżetu Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

7. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów.

8. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi w zakresie budżetu Powiatu.

9. Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi  w zakresie wykonywania budżetu.

10. Współdziałanie z organami kontroli w zakresie wykonywania budżetu.

 II. W zakresie rachunkowości jednostki budżetowej i gospodarki pozabudżetowej:

1. Obsługa finansowo-księgowa Starostwa jako jednostki budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, przychodów, kosztów, rozrachunków gospodarki pozabudżetowej.

2. Bieżąca analiza realizacji budżetu Starostwa jako jednostki budżetowej oraz informowanie wydziałów o jej wynikach.

3. Prowadzenie urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych według typowego planu kont oraz analitycznych według klasyfikacji budżetowej.

4. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych.

5. Pobór należności pieniężnych i opłat wynikających z własności Skarbu Państwa.

6. Współdziałanie z wydziałami i innymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie wykonywania zadań.

7. Sporządzanie i wykonywanie według obowiązujących przepisów dokumentacji płacowej, w tym świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla pracowników Starostwa oraz rozliczeniowej dla zlecenio i dziełobiorców, będących osobami fizycznymi.

8. Sprawdzanie i analizowanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych odzwierciedlających przebieg operacji gospodarczych.

9. Dochodzenie roszczeń, występowanie do właściwej komórki Starostwa o kierowanie spraw do sądów o zapłatę i terminowe ściąganie prawomocnie zasądzonych należności, analiza i tworzenie wniosków o umorzenie nieściągalnych należności.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe