Informacje o Biurze


kierownik: Małgorzata Ganobis - Całus

nr pokoju: 136

                                                                                                                      telefon: 33 844 97 34

                                                                                                                                                                pracownicy: Wioletta Suska

nr pokoju: 120

telefon: 33 844 97 13

e-mail: szp@powiat.oswiecim.pl

                                                                                                                                             
Do podstawowych zadań  Biura należy:

1. Opracowywanie zbiorczych harmonogramów wszystkich planowanych zamówień publicznych.
2. Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień.
3. Prowadzenie ewidencji postępowań o udzielenie zamówień.
4. Prowadzenie rejestru zawartych umów dotyczących postępowań o udzielenie zamówień.
5. Sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.
6. Opracowywanie i wdrażanie w Starostwie procedur dotyczących zasad udzielania zamówień publicznych.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe