XXI sesja Rady Powiatu

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXI sesję.

Projekty uchwał w sprawach: 

 • wstąpienia kandydata Pana Józefa Bolesława Szafrana w miejsce radnego Pana Romana Olejarza w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia jego mandatu;
 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu
  w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012;
 2. zmiany uchwały Nr XIII/152/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego;
 3. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia drogowego pomiędzy gminami Zator- Spytkowice- Alwernia”;
 4. zmiany uchwały Nr XVI/188/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2012 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu;
 5. zaciągnięcia zobowiązań finansowych na 2013 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 6. ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w Powiecie Oświęcimskim;
 7. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu;
 8. zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego
  w Oświęcimiu;
 9. zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach;
 10. przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014;
 11. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek oznaczonych jako pgr 653/4, 653/6,653/8, 671/1 672, 673/1, 688/1 689/7, 689/10, 2096/1 położonej w Grojcu gmina Oświęcim, stanowiącej własność Powiatu Oświęcimskiego;
 12. zmieniająca uchwałę Nr XX/234/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania darowizny na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka  z o.o. pgr 865/8 położonej w Chełmku.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe