INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Iwona Siuta 2021-02-22 drukuj

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247),

 

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

 

zawiadamia o wydaniu 18 lutego 2021 r. decyzji Nr 112/21, znak: WAB.6740.1.211.2015 o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu, lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym: 1773/101, 1773/104, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0005, Monowice oraz działka o numerze ewidencyjnym: 2653/258, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I, na wniosek złożony 21.05.2015 r. przez inwestora: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego, dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 20.10.2020 r. znak: OO.4222.4.2020.MSI oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa, pokój nr 125 (I piętro), w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00.po wcześniejszym umówieniu wizyty. Telefon: 33 844 97 25.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe