Głosowania imienne podczas XXVIII sesji Rady Powiatu

Anna Sporysz 2021-01-21 drukuj

Wyniki głosowań w sprawie:

  1. przyjęcia protokołu z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr XXVII/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.
  2. przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Oświęcimiu oraz Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Oświęcimiu wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu przez zmianę siedziby - druk 256,
  3. założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Oświęcimiu i włączenia jej w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - druk 257,
  4. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski - druk 261,
  5. zmiany w paragrafie 1 projektu uchwały dot. zmiany terminu na: "od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. - wniosek formalny radnego Artura Mendyka,
  6.  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń dla G.V.M. Carint Sp. z o.o. w Krakowie - druk 258/po autopoprawce/,
  7.  wyrażenia zgody dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na zbycie tomografu komputerowego - druk 260,
  8.  zmiany uchwały Nr XXVI/235/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” - druk 259.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe