Głosowania imienne podczas XXVII sesji Rady Powiatu

Anna Sporysz 2020-12-17 drukuj

Wyniki głosowań w sprawie:

 1. wprowadzenia do porządku obrad w punkcie VI jako ppkt 11 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/187/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia rodzaju zadao z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podział środków na 2020 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu - druk 255,
 2. przyjęcia porządku obrad XXVII sesji wraz ze zmianami,
 3. przyjęcia protokołu z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr XXVI/2020 z dnia 18 listopada 2020 r.,
 4. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami - druk 244,
 5. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego (projekt z dnia 9 listopada 2020 r.) – druk 244 wraz z autopoprawkami (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 r.),
 6. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. – druk 25,
 7. zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 253,
 8. zmiany uchwały Nr XXVI/233/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 - druk 254 po autopoprawce,
 9. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2021 - druk 248,
 10. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2021 - druk 248,
 11. przyjęcia Programu Oddziaływao Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Oświęcimskim - druk 241,
 12. przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Powiecie Oświęcimskim na lata 2021-2025 - druk 242,
 13. przyjęcia Powiatowego Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Powiecie Oświęcimskim - druk 246,
 14. zmiany uchwały Nr XIX/187/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia rodzaju zadao z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podział środków na 2020 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu - druk 255,
 15. przyjęcia do realizacji zadao programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025” - druk 249,
 16. przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2030” - druk 245,
 17. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2021 - druk 250,
 18. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2021 - druk 251.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe