Głosowania imienne podczas XXVI sesji Rady Powiatu

Anna Sporysz 2020-11-23 drukuj

Wyniki głosowań w sprawie:

 1. przyjęcie protokołu Nr XXV/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 pażdziernika 2020 r.
 2. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2020 r. - druk 238,
 3. zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego - druk 239,
 4. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 - druk 237,
 5. przekształcenia Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach funkcjonujących w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu - druk 234,
 6. uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” - druk 235,
 7. zmiany uchwały Nr XLIII/405/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” - druk 232,
 8. wniosku formalnego radnego Jarosława Jurzaka dot. zmiany treści projektu uchwały - druk 233, polegającej na zmianie treści paragrafu 1 dot. zmiany daty w terminie obowiązywania umowy najmu od dnia 18 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
 9. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń dla G.V.M. Carint Sp. z o.o. w Krakowie /po autopoprawce/- druk 233, 
 10. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Oświęcimskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu - druk 236,
 11. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok - druk 240.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe