XXVI sesja Rady Powiatu

Anna Sporysz 2020-11-12 drukuj

Projekty uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2020 r. - druk 238,
  2. zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego - druk 239,
  3. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 - druk 237,
  4. przekształcenia Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach funkcjonujących w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu - druk 234,
  5. uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” -druk 235,
  6. zmiany uchwały Nr XLIII/405/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” - druk 232,
  7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń dla G.V.M. Carint Sp. z o.o. w Krakowie - druk 233,
  8. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Oświęcimskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu - druk 236,
  9. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok - druk 240.

 

Powyższe dokumenty znajdują się w załączonym linku: Porządek obrad XXVI sesji (wersja. e-Sesja) - link

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe