Dokumenty: 22

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 2o sierpnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.22.2018.IZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych ujętych w kanalizację deszczową do rowu otwartego poprzez projetowany wylot brzegowy W1 zlokalizowany na dz nr 85 (obręb Zator) w m. Zator, z terenu inwestycji pn. "Budowa budynku usługowo-handlowego na dz. ew. nr 85 obręb Zator - gm. Zator". 2018-09-04 08:33:42
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 24 sierpnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.27.2018.MT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację na terenie działki nr 190/10 w miejscowości Wilczkowice, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Soły, budynku rekreacji indywidualnej. 2018-08-31 10:11:34
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 6 sierpnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.25.2018.IZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących ze skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 948 i 949 (odcinek 030) istniejącym wylotem W1 zlokalizowanym na dz. nr ew. 664 (obręb 0010 Łęki) do potoku Macocha za pośrednictwem istniejącej kanalizacji w m. Łęki, gm. Kęty. 2018-08-16 10:20:10
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13.03.2018 , znak: DOOŚ -DŚII.4210.21.2017. EK.1 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21.12.2016 r., znak: WOOŚ.4210.27.2016.AM.11, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim - wykonanie prac planistycznych" 2018-03-21 11:43:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielajacej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych 2017-12-29 09:38:31
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 18.05.2017 r. znak;WOŚ.6233.27.2017 o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie wydawania zezwolenia na przetwarzanie odpadów tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 04.04.2017 r. (data uzupełnienia braków formalnych – wezwanie z dnia 4 maja 2017 r., znak:WOŚ.6233.27.2017) złożony przez Lamipol spółka z o.o., Plac Kilińskiego 36, 32-660 Chełmek, o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne. 2017-05-18 14:16:44
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 24.03.2017 r. o wydaniu decyzji znak: WOŚ.6341.147.2016, udzielającej Spółce Restrukturyzacji Kopalń S. A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie oraz przebudowę urządzeń wodnych, w związku z realizacją zadania pn.: „Odwodnienie terenu pomiędzy ulicą Nazieleńce w Brzeszczach a rowem A2/7 w kierunku rowu A2/7”. 2017-03-27 10:26:45
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych 2017-01-03 13:57:19
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 21 grudnia 2016 r. znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.55 dot. wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II' w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku - Białej", wg wariantu E, wydanej 30 czerwca 2016 r., znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.48 2017-01-02 11:06:40
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 8 listopada 2016 r. znak:WOOŚ.4210.27.2016.AM.9 dot. wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim-wykonanie prac planistycznych". 2016-11-16 10:32:37
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 19 lipca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.51 w sprawie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku - Białej". 2016-07-27 09:07:07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 czerwca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.46 2016-06-06 14:40:40
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu w dniu 24 maja 2016r. decyzj znak: WOŚ.6341.20.2016 udzielającej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie oraz przebudowę urządzeń wodnych związanych z zadaniem „Budowa drogi rowerowej w ramach inwestycji pn.: „Budowa tras rowerowych w Małopolsce –Zadanie nr 1. Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)-odcinek II: od gminy Brzeszcze do gminy Skawina”. Odcinek WTR od km 16 + 030 do km 16 + 990- ul. Ostatni Etap w Oświęcimiu”. 2016-05-25 11:59:42
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.37 2016-04-25 14:31:29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.36 2016-04-25 14:19:26
obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 30.12.2015 r. 2016-01-07 14:43:55
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28.12.2015r. 2016-01-05 09:24:22
Konsultacje społeczne - projekt programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2015-04-29 11:30:06
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - obręb Bobrek 2015-04-16 08:38:20
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - obręb Dwory I 2015-04-16 08:33:22

1 2