Dokumenty: 39

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 14.01.2019 r., znak: KR.ZUZ.2.421.839.2018.DG 2019-01-16 09:37:54
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 12.12.2018 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.34.2018.IŚ, o wydaniu na wniosek MG Spółki Wodnej w Kętach, ul. Rynek 7, 32-650 Kęty, działającej poprzez Pełnomocnika P. Barbarę Bałajewicz, decyzji z dnia 12.12.2018 r. znak; KR.ZUZ.5.421.3.34.2018.IŚ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę rowu melioracyjnego Dwór 1 na odcinku od km 0+210 do km 0 + 610 w m. Witkowice. 2019-01-10 14:06:34
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z dnia 21.12.2018 r., znak: GL.ZUZ.2.421.851.2018.AB, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Janusza Kubicy, Plac Filaka 1/5, 40-750 Katowice na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych i powierzchni utwardzonych poprzez istniejący drenaż rozsączający do ziemi w Brzeszczach przy ul. Siedliska 124, na działkach nr 1498/36, 1498/38, 1498/45. 2019-01-08 09:46:22
zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14.12.2018 r., znak: DOOŚ-DŚII.4210.21.2017.EK.25 2019-01-03 08:53:16
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z dnia 17.12.2018 r., znak: KR.RUZ.2.421.828.2018.DG, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Miejskiej Spółce Wodnej w Oświęcimiu na odbudowę rowu Grabowiec w Monowicach na odcinku 254 mb w km 1 + 037-1+189 i 1 + 200-1+302. 2018-12-24 09:31:38
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z dnia 17.12.2018 r., znak: KR.RUZ.2.421.829.2018.DG, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminnej Spółce Wodnej w Oświęcimiu na odbudowę rowu Gromackiego w Grojcu na odcinku 67 mb w km 0 + 860-0+900 i 0 + 935. 2018-12-24 09:23:29
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z dnia 17.12.2018 r., znak: KR.RUZ.4211.207.2018.AK, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczegónie szkodliwe dla środowiska wodnego, dowożonych do rządzeń kanalizacyjnych Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z.o.o. w Oświęcimiu, pochodzących ze stacji demonatażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej w Radostowicach przy ul. Pszczyńskiej 198. 2018-12-24 09:15:13
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Katowicach PGW WP z dnia 11.12.2018 r., znak: GL.ZUZ.2.421.783.2018.BD/9799, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbiór i oczyszczanie ścieków bytowych oraz wprowadzanie oczyszczonych scieków bytowych z oczyszczalni ścieków w Harmężach gmina Oświęcim, do potoku Harmężówka, za pośrednictwem istniejacego wylotu zlokalizowanego na działce o nr 548 obręb Harmęże, gmina Oświęcim. 2018-12-20 14:15:08
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z dnia 17.12.2018 r., znak: KR.RUZ.4211.207.2018.AK, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, dowożonych do urządzeń kanalizacyjnych Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej w Radostowicach przy ul. Pszczyńskiej 198. 2018-12-19 13:21:30
Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 30 października 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.4.2018.IŚ o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu 2018-11-15 09:34:57
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 05.11.2018 r., znak: KR.ZUZ.5.421.4.31.2018.IP, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę linii kablowej i demontażu istniejącej linii 15kV GPZ Zator-Łączany oraz GPZ Zator NAVIGA na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działkach nr: 649/11, 150/11, 172/2, 171/1, 172, 173, 170/1, 170/2, 169/4, 169/3, 169/2, 178/4, 178/1, 168, 174, 175, obr. 0008 Smolice, 832, 755/2, 755/1, 754/1, 753/4, 753/5, 734, 733, 731, 730, 720/1, 721/1, 722/1, 723/1, 841/1, 841/2, 838/2, 838/1, 837/2, 837/1, obr. 0006 Podolsze, gmina Zator 2018-11-13 16:32:37
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 22 października 2018 r. znak: KR.ZUZ.5.421.3.38.2018.MP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę studni chłonnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w z dachu parkingu budynku handlowego do ziemi poprzez studnie chłonne zlokalizowane na działce o nr ew. 179/2 w Zatorze, powiat oświęcimski, województwo małopolskie. 2018-10-31 12:55:40
Obwieszcenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 22.10.2018 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.40.2018.IŚ, o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania Gminie Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanału Ulgi Nowa wieś wód opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu rozbudowywanej drogi powiatowej nr 1842 K - ulicy Św. Jana Kantego w m. Nowa Wieś, projektowanym wylotem W1 oraz na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu W1 kolektora deszczowego do kanału Ulgi Nowa Wieś z ubezpieczeniem dna i skarp kanału, w ramach przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K - ul. Św. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na kanale ulgi Nowa Wieś" 2018-10-31 10:32:06
Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 5 października 2018 r. znak: KR.ZUZ.5.421.3.34.2018.IŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę rowu melioracyjnego Dwór 1 na odc. od km 0+210 do km 0+610, w m. Witkowice. 2018-10-30 16:26:48
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 17 października 2018 r. znak: GL.RUZ.421.190.2018.TS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2018-10-26 12:49:17
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Zastępcy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 15 października 2018 r. znak: KR.RUZ.4211.171.2018.AS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia dróg dojazdowych składowiska odpadów komunalnycvh i terenów sąsiednich zlokalizowanego w Kętach przy ul. Kęckie Góry Północne do potoku Bulówka. 2018-10-16 14:45:56
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19.09.2018 r., znak: DOOŚ-DŚII.4210.21.2017.EK.20 2018-10-02 11:13:07
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 2o sierpnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.22.2018.IZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych ujętych w kanalizację deszczową do rowu otwartego poprzez projetowany wylot brzegowy W1 zlokalizowany na dz nr 85 (obręb Zator) w m. Zator, z terenu inwestycji pn. "Budowa budynku usługowo-handlowego na dz. ew. nr 85 obręb Zator - gm. Zator". 2018-09-04 08:33:42
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 24 sierpnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.27.2018.MT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację na terenie działki nr 190/10 w miejscowości Wilczkowice, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Soły, budynku rekreacji indywidualnej. 2018-08-31 10:11:34
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 6 sierpnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.25.2018.IZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących ze skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 948 i 949 (odcinek 030) istniejącym wylotem W1 zlokalizowanym na dz. nr ew. 664 (obręb 0010 Łęki) do potoku Macocha za pośrednictwem istniejącej kanalizacji w m. Łęki, gm. Kęty. 2018-08-16 10:20:10

1 2