Dokumenty: 30

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 30 października 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.4.2018.IŚ o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu 2018-11-15 09:34:57
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 05.11.2018 r., znak: KR.ZUZ.5.421.4.31.2018.IP, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę linii kablowej i demontażu istniejącej linii 15kV GPZ Zator-Łączany oraz GPZ Zator NAVIGA na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działkach nr: 649/11, 150/11, 172/2, 171/1, 172, 173, 170/1, 170/2, 169/4, 169/3, 169/2, 178/4, 178/1, 168, 174, 175, obr. 0008 Smolice, 832, 755/2, 755/1, 754/1, 753/4, 753/5, 734, 733, 731, 730, 720/1, 721/1, 722/1, 723/1, 841/1, 841/2, 838/2, 838/1, 837/2, 837/1, obr. 0006 Podolsze, gmina Zator 2018-11-13 16:32:37
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 22 października 2018 r. znak: KR.ZUZ.5.421.3.38.2018.MP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę studni chłonnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w z dachu parkingu budynku handlowego do ziemi poprzez studnie chłonne zlokalizowane na działce o nr ew. 179/2 w Zatorze, powiat oświęcimski, województwo małopolskie. 2018-10-31 12:55:40
Obwieszcenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 22.10.2018 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.40.2018.IŚ, o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania Gminie Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanału Ulgi Nowa wieś wód opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu rozbudowywanej drogi powiatowej nr 1842 K - ulicy Św. Jana Kantego w m. Nowa Wieś, projektowanym wylotem W1 oraz na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu W1 kolektora deszczowego do kanału Ulgi Nowa Wieś z ubezpieczeniem dna i skarp kanału, w ramach przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K - ul. Św. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na kanale ulgi Nowa Wieś" 2018-10-31 10:32:06
Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 5 października 2018 r. znak: KR.ZUZ.5.421.3.34.2018.IŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę rowu melioracyjnego Dwór 1 na odc. od km 0+210 do km 0+610, w m. Witkowice. 2018-10-30 16:26:48
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 17 października 2018 r. znak: GL.RUZ.421.190.2018.TS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2018-10-26 12:49:17
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Zastępcy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 15 października 2018 r. znak: KR.RUZ.4211.171.2018.AS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia dróg dojazdowych składowiska odpadów komunalnycvh i terenów sąsiednich zlokalizowanego w Kętach przy ul. Kęckie Góry Północne do potoku Bulówka. 2018-10-16 14:45:56
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19.09.2018 r., znak: DOOŚ-DŚII.4210.21.2017.EK.20 2018-10-02 11:13:07
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 2o sierpnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.22.2018.IZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych ujętych w kanalizację deszczową do rowu otwartego poprzez projetowany wylot brzegowy W1 zlokalizowany na dz nr 85 (obręb Zator) w m. Zator, z terenu inwestycji pn. "Budowa budynku usługowo-handlowego na dz. ew. nr 85 obręb Zator - gm. Zator". 2018-09-04 08:33:42
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 24 sierpnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.27.2018.MT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację na terenie działki nr 190/10 w miejscowości Wilczkowice, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Soły, budynku rekreacji indywidualnej. 2018-08-31 10:11:34
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 6 sierpnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.25.2018.IZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących ze skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 948 i 949 (odcinek 030) istniejącym wylotem W1 zlokalizowanym na dz. nr ew. 664 (obręb 0010 Łęki) do potoku Macocha za pośrednictwem istniejącej kanalizacji w m. Łęki, gm. Kęty. 2018-08-16 10:20:10
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13.03.2018 , znak: DOOŚ -DŚII.4210.21.2017. EK.1 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21.12.2016 r., znak: WOOŚ.4210.27.2016.AM.11, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim - wykonanie prac planistycznych" 2018-03-21 11:43:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielajacej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych 2017-12-29 09:38:31
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 18.05.2017 r. znak;WOŚ.6233.27.2017 o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie wydawania zezwolenia na przetwarzanie odpadów tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 04.04.2017 r. (data uzupełnienia braków formalnych – wezwanie z dnia 4 maja 2017 r., znak:WOŚ.6233.27.2017) złożony przez Lamipol spółka z o.o., Plac Kilińskiego 36, 32-660 Chełmek, o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne. 2017-05-18 14:16:44
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 24.03.2017 r. o wydaniu decyzji znak: WOŚ.6341.147.2016, udzielającej Spółce Restrukturyzacji Kopalń S. A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie oraz przebudowę urządzeń wodnych, w związku z realizacją zadania pn.: „Odwodnienie terenu pomiędzy ulicą Nazieleńce w Brzeszczach a rowem A2/7 w kierunku rowu A2/7”. 2017-03-27 10:26:45
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych 2017-01-03 13:57:19
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 21 grudnia 2016 r. znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.55 dot. wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II' w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku - Białej", wg wariantu E, wydanej 30 czerwca 2016 r., znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.48 2017-01-02 11:06:40
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 8 listopada 2016 r. znak:WOOŚ.4210.27.2016.AM.9 dot. wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim-wykonanie prac planistycznych". 2016-11-16 10:32:37
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 19 lipca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.51 w sprawie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku - Białej". 2016-07-27 09:07:07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 czerwca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.46 2016-06-06 14:40:40

1 2