Dokumenty: 21

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 grudnia 2017 r., znak: WOŚ.6341.128.2.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania dla Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z ujęcia opartego na istniejących studniach S-5, S-6, S-7, S-8 i awaryjnej S-7a, w ilościach: maksymalnie godzinowo 140,5 m3/h, średniodobowo 28 000,00 m3/d, i maksymalnie rocznie 1 022 000,00 m3/a 2017-12-05 15:22:33
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 18.05.2017 r. znak;WOŚ.6233.27.2017 o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie wydawania zezwolenia na przetwarzanie odpadów tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 04.04.2017 r. (data uzupełnienia braków formalnych – wezwanie z dnia 4 maja 2017 r., znak:WOŚ.6233.27.2017) złożony przez Lamipol spółka z o.o., Plac Kilińskiego 36, 32-660 Chełmek, o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne. 2017-05-18 14:16:44
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 24.03.2017 r. o wydaniu decyzji znak: WOŚ.6341.147.2016, udzielającej Spółce Restrukturyzacji Kopalń S. A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie oraz przebudowę urządzeń wodnych, w związku z realizacją zadania pn.: „Odwodnienie terenu pomiędzy ulicą Nazieleńce w Brzeszczach a rowem A2/7 w kierunku rowu A2/7”. 2017-03-27 10:26:45
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wszczętego postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S. A. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie oraz przebudowę urządzeń wodnych. 2017-02-16 08:50:14
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych" dla inwestycji "Budowa obwodnicy Zatora i Podolsza w ciągu DW nr 781 na odcinku od miejscowości Podolsze do DK nr 44, gmina Zator, powiat oświęcimski, województwo małopolskie" 2017-01-03 14:02:00
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych 2017-01-03 13:57:19
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 21 grudnia 2016 r. znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.55 dot. wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II' w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku - Białej", wg wariantu E, wydanej 30 czerwca 2016 r., znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.48 2017-01-02 11:06:40
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 8 listopada 2016 r. znak:WOOŚ.4210.27.2016.AM.9 dot. wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim-wykonanie prac planistycznych". 2016-11-16 10:32:37
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 19 lipca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.51 w sprawie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku - Białej". 2016-07-27 09:07:07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 czerwca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.46 2016-06-06 14:40:40
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu w dniu 24 maja 2016r. decyzj znak: WOŚ.6341.20.2016 udzielającej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie oraz przebudowę urządzeń wodnych związanych z zadaniem „Budowa drogi rowerowej w ramach inwestycji pn.: „Budowa tras rowerowych w Małopolsce –Zadanie nr 1. Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)-odcinek II: od gminy Brzeszcze do gminy Skawina”. Odcinek WTR od km 16 + 030 do km 16 + 990- ul. Ostatni Etap w Oświęcimiu”. 2016-05-25 11:59:42
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.37 2016-04-25 14:31:29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.36 2016-04-25 14:19:26
Obwieszczenie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 2016-04-20 09:49:25
obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 30.12.2015 r. 2016-01-07 14:43:55
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28.12.2015r. 2016-01-05 09:24:22
Konsultacje społeczne - projekt programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2015-04-29 11:30:06
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - obręb Bobrek 2015-04-16 08:38:20
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - obręb Dwory I 2015-04-16 08:33:22
Informacja w sprawie pozwoleń wodnych 2014-12-17 14:00:30

1 2