Dokumenty: 28

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 27/296/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/270/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2020 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok 2020. 2020-02-24 08:55:39
Uchwała Nr 26/295/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców. 2020-02-24 08:19:21
Uchwała Nr 25/294/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Oświęcimskiego na lata 2020 – 2022. 2020-02-24 08:15:55
Uchwała Nr 24/293/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położnej w Kętach obręb Wschód oznaczonej jako działka 3026/9 o powierzchni 0,2690 ha. 2020-02-18 16:57:21
Uchwała Nr 23/292/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Pani Renacie Fijałkowskiej, do reprezentowania powiatu oświęcimskiego w ramach procedury podpisania umowy projektu i realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej, nr RPMP.09.02.03–IP.01–12–017/19, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, podpisywania umów i dokumentów oraz dokonania innych czynności koniecznych do realizacji tego pełnomocnictwa. 2020-02-18 16:49:13
Uchwała Nr 22/291/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Pani Renacie Fijałkowskiej, do reprezentowania powiatu oświęcimskiego w ramach procedury podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz realizacji projektu w ramach 9 Osi Priorytetowej „Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Konkurs nr RPMP.09.01.01–IP.01–12–041/19. 2020-02-18 16:46:01
Uchwała Nr 21/290/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 21-1/290/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 21/290/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-02-12 10:01:50
Uchwała Nr 20/289/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 20-1/289/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 20/289/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-02-12 10:00:04
Uchwała Nr 19/288/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku pod nazwą „Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych”. 2020-02-11 12:29:53
Uchwała Nr 18/287/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2020-02-11 12:25:24
Uchwała Nr 17/286/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku w ramach programu Erasmus+. 2020-02-11 12:21:26
Uchwała Nr 16/285/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach. 2020-02-11 12:19:37
Uchwała Nr 15/284/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-02-05 08:08:42
Uchwała Nr 14/283/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 14-1/283/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 14/283/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-02-05 08:05:33
Uchwała Nr 13/282/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zmiany istniejącej umowy o pracę dla Pani Marii Wilgus zatrudnionej w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych w Grojcu. 2020-02-05 07:56:25
Uchwała Nr 12/281/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego w przypadku nieobecności Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzeszczach. 2020-02-05 07:54:49
Uchwała Nr 11/280/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2020-01-30 09:36:24
Uchwała Nr 10/279/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Oświęcimskiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 2020-01-30 09:30:42
Uchwała Nr 9/278/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu oświęcimskiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 2020-01-30 09:15:16
Uchwała Nr 8/277/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego do prowadzenia poszczególnych spraw. 2020-01-30 09:08:21

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe