Dokumenty: 5

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 5/33/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 4/698/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2018 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018. 2019-01-15 13:55:09
Uchwała Nr 4/32/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania i złożenia wniosku w ramach programu Erasmus+. 2019-01-15 13:54:14
Uchwała Nr 3/31/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania i złożenia wniosku w ramach programu Erasmus+ 2019-01-15 13:53:07
Uchwała Nr 2/30/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku ogłoszonym 6 grudnia 2018 r. w dziedzinie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2019-01-15 13:46:19
Uchwała Nr 1/29/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku ogłoszonym 6 grudnia 2018 r. w dziedzinie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 2019-01-15 13:13:58

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe