Dokumenty: 64

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XLIX/445/2018 w sprawie nadania imienia Powiatowemu Zespołowi Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu. 2018-07-03 14:55:44
Uchwała Nr XLIX/444/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oświęcimskiego. 2018-07-03 14:55:32
Uchwała Nr XLVIII/443/2018 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego. 2018-07-03 14:55:20
Uchwała Nr XLVIII/442/2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. 2018-07-03 14:54:56
Uchwała Nr XLVIII/441/2018 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem ulic w sołectwie Graboszyce w gminie Zator. 2018-07-03 14:54:45
Uchwała Nr XLVIII/440/2018 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem ulic w sołectwie Palczowice w gminie Zator. 2018-07-03 14:54:34
Uchwała Nr XLVIII/439/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/409/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Zator wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2018-07-03 14:54:22
Uchwała Nr XLVIII/438/2018 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 2018-07-03 14:54:14
Uchwała Nr XLVIII/437/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR realizowanego przez Powiat Oświęcimski. 2018-07-03 14:54:07
Uchwała Nr XLVIII/436/2018 w sprawie zmiany do uchwały Nr XLIII/400/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 2018-07-03 14:53:59
Uchwała Nr XLVIII/435/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych. 2018-07-03 14:53:44
Uchwała Nr XLVIII/434/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/373/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2018-07-03 14:53:28
Uchwała Nr XLVIII/433/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. 2018-07-03 14:16:05
Uchwała Nr XLVIII/432/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za 2017 rok. 2018-07-03 14:13:16
Uchwała Nr XLVIII/431/2018 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 2018-07-03 14:10:31
Uchwała Nr XLVIII/430/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 2018-07-03 14:08:21
Uchwała Nr XLVIII/429/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 2018-07-03 14:04:57
Uchwała Nr XLVII/428/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/329/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia muzeum – samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) oraz nadania statutu Muzeum. 2018-06-15 11:01:40
Uchwała Nr XLVI/427/2018 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku”. 2018-06-07 08:47:12
Uchwała Nr XLVI/426/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Oświęcimskiego. 2018-06-07 08:46:11

1 2 3 4

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe