Dokumenty: 81

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr LI/462/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu. 2018-10-03 12:39:32
Uchwała Nr LI/461/2018 w sprawie przekazania Gminie Brzeszcze ograniczonego zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu. 2018-10-03 12:39:20
Uchwała Nr LI/460/2018 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Kleparz i ul. Wyspiańskiego w Kętach. 2018-10-03 12:39:12
Uchwała Nr LI/459/2018 w sprawie powierzenia Gminie Zator wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2018-10-03 12:39:05
Uchwała Nr LI/458/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/403/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2018-10-03 12:38:58
Uchwała Nr LI/457/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR realizwanego przez Powiat Oświęcimski. 2018-10-03 12:38:52
Uchwała Nr LI/456/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części gruntu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu z G.V.M. Carint Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 2018-10-03 12:38:45
Uchwała Nr LI/455/2018 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2018-10-03 12:38:39
Uchwała Nr LI/454/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oświęcimskiego składającej się z działki nr 2007/15 położonej w Oświęcimiu. 2018-10-03 12:38:31
Uchwała Nr LI/453/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/398/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2018 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2018-10-03 12:38:23
Uchwała Nr LI/452/2018 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2019 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2018-10-03 12:38:14
Uchwała Nr LI/451/2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2018-10-03 12:38:03
Uchwała Nr LI/450/2018 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury. 2018-10-03 12:37:42
Uchwała Nr LI/449/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/373/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2018-10-03 12:33:55
Uchwała Nr LI/448/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. 2018-10-03 12:00:54
Uchwała Nr LI/447/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. 2018-10-03 11:59:10
Uchwała Nr L/446/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/415/2018 Rady Powiatu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania”. 2018-09-07 09:20:03
Uchwała Nr XLIX/445/2018 w sprawie nadania imienia Powiatowemu Zespołowi Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu. 2018-07-03 14:55:44
Uchwała Nr XLIX/444/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oświęcimskiego. 2018-07-03 14:55:32
Uchwała Nr XLVIII/443/2018 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego. 2018-07-03 14:55:20

1 2 3 4 5

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe