Dokumenty: 47

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XLVII/428/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/329/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia muzeum – samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) oraz nadania statutu Muzeum. 2018-06-15 11:01:40
Uchwała Nr XLVI/427/2018 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku”. 2018-06-07 08:47:12
Uchwała Nr XLVI/426/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Oświęcimskiego. 2018-06-07 08:46:11
Uchwała Nr XLVI/425/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Powiatu w Oświęcimiu. 2018-06-07 08:46:02
Uchwała Nr XLVI/424/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zator. 2018-06-07 08:45:51
Uchwała Nr XLVI/423/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Oświęcim. 2018-06-07 08:45:41
Uchwała Nr XLVI/422/2018 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, położonego na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2018-06-07 08:45:32
Uchwała Nr XLVI/421/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/401/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K ul. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś”. 2018-06-07 08:45:18
Uchwała Nr XLVI/420/2018 w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. 2018-06-07 08:45:06
Uchwała Nr XLVI/419/2018 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego dotyczącego kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych Powiatowi Oleskiemu w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu oraz udzielenia dotacji na ten cel. 2018-06-07 08:44:55
Uchwała Nr XLVI/418/2018 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2018-06-07 08:44:43
Uchwała Nr XLVI/417/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu pomieszczeń dla OCULUS Oświęcim Sp. z o.o. w Oświęcimiu. 2018-06-07 08:44:35
Uchwała Nr XLVI/416/2018 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie lokalu mieszkalnego znajdującego się na terenie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu w budynku przy ul. Szpitalnej 9. 2018-06-07 08:44:28
Uchwała Nr XLVI/415/2018 w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania”. 2018-06-07 08:44:14
Uchwała Nr XLVI/414/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/373/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2018-06-07 08:42:53
Uchwała Nr XLVI/413/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. 2018-06-07 07:55:19
Uchwała Nr XLVI/412/2018 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2017. 2018-06-07 07:54:56
Uchwała Nr XLVI/411/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2017 rok. 2018-06-06 13:03:04
Uchwała Nr XLV/410/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na oddanie w nieodpłatne użytkowanie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) nieruchomości położonej w Oświęcimiu składającej się z działki nr 2884/3 zabudowanej budynkiem dawnego Lagerhausna czas nieoznaczony. 2018-05-21 11:25:05
Uchwała Nr XLIV/409/2018 w sprawie powierzenia Gminie Zator wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2018-04-17 15:43:27

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe