Dokumenty: 120

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XXXII/321/2017 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, położonego na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2017-07-06 15:09:44
Uchwała Nr XXXII/320/2017 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, położonego na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2017-07-06 15:09:08
Uchwała Nr XXXII/319/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/280/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2017 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2017-07-06 15:08:30
Uchwała Nr XXXII/318/2017 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2017-07-06 15:08:23
Uchwała Nr XXXII/317/2017 w sprawie zasad obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu oświęcimskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych. 2017-07-06 15:08:15
Uchwała Nr XXXII/316/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/253/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2017-07-06 15:07:57
Uchwała Nr XXXII/315/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-07-06 15:07:42
Uchwała Nr XXXII/314/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za 2016 rok. 2017-07-06 15:06:44
Uchwała Nr XXXII/313/2017 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 2017-07-06 15:06:26
Uchwała Nr XXXII/312/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 2017-07-04 12:14:19
Uchwała Nr XXXII/311/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 2017-07-04 12:11:31
Uchwała Nr XXXI/310/2017 w sprawie powierzenia Gminie Brzeszcze wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w Wilczkowicach w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z ul. Podlaską do wjazdu przy posesji nr 67”. 2017-05-30 10:00:06
Uchwała Nr XXXI/309/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/300/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Oświęcim na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2017-05-30 09:59:59
Uchwała Nr XXXI/308/2017 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku”. 2017-05-30 09:59:51
Uchwała Nr XXXI/307/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzeszcze. 2017-05-30 09:59:42
Uchwała Nr XXXI/306/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-05-30 09:59:32
Uchwała Nr XXXI/305/2017 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2016. 2017-05-30 09:59:03
Uchwała Nr XXXI/304/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2016 rok. 2017-05-30 09:58:46
Uchwała Nr XXX/303/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/283/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 2017-04-28 13:54:06
Uchwała Nr XXX/302/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. 2017-04-28 13:53:56

1 2 3 4 5 6

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe