Dokumenty: 120

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XXXVIII/361/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu pomieszczeń dla OCULUS Oświęcim Sp. z o.o. w Oświęcimiu. 2017-12-06 12:08:11
Uchwała Nr XXXVIII/360/2017 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastepczej na lata 2018-2020. 2017-12-06 12:04:50
Uchwała Nr XXXVIII/359/2017 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego na lata 2017-2020”. 2017-12-06 11:56:25
Uchwała Nr XXXVIII/358/2017 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za lata 2017-2019. 2017-12-06 11:36:39
Uchwała Nr XXXVIII/357/2017 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. 2017-12-06 11:32:20
Uchwała Nr XXXVIII/356/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-12-06 11:27:45
Uchwała Nr XXXVIII/355/2017 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Oświęcimskiej”. 2017-12-06 11:23:18
Uchwała Nr XXXVII/354/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Oświęcimskiego. 2017-10-30 15:08:08
Uchwała Nr XXXVII/353/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu. 2017-10-30 14:31:15
Uchwała Nr XXXVII/352/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Oświęcimiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Oświęcimiu, dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Oświęcimiu w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Oświęcimiu i dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Oświęcimiu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Oświęcimiu. 2017-10-30 14:31:03
Uchwała Nr XXXVII/351/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski w policealne szkoły, o których mowa w ustawie Prawo oświatowe. 2017-10-30 14:30:50
Uchwała Nr XXXVII/350/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski w branżowe szkoły I stopnia, o których mowa w ustawie Prawo oświatowe. 2017-10-30 14:30:39
Uchwała Nr XXXVII/349/2017 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2018 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2017-10-30 13:39:56
Uchwała Nr XXXVII/348/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/253/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2017-10-30 13:37:24
Uchwała Nr XXXVII/347/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-10-30 13:33:21
Uchwała Nr XXXVI/346/2017 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowana nadaniem nazw ulicom w sołectwie Łowiczki oraz zmianę przebiegu i nadaniem nazw ulicom na terenie miasta Zator, gmina Zator. 2017-10-02 09:45:42
Uchwała Nr XXXVI/345/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/289/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. 2017-10-02 09:44:05
Uchwała Nr XXXVI/344/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Przeciszów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 510340K, ul. Długa w Przeciszowie od km 1+188 do km 2+510”. 2017-10-02 09:42:06
Uchwała Nr XXXVI/343/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Polanka Wielka na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K510291 ul. Ogrodowa w Polance Wielkiej na odcinku od km 0+999 do km 1+839,21 w granicach istniejącego pasa drogowego w zakresie: budowy chodnika wraz z peronem, sieci kanalizacji deszczowej; przebudowy jezdni, zjazdów, pobocza oraz przepustów; rozbiórki i budowy sieci teletechnicznej”. 2017-10-02 09:40:17
Uchwała Nr XXXVI/342/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzeszcze na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Aleja Dworska w Brzeszczach wraz z odwodnieniem oraz budową oświetlenia”. 2017-10-02 09:38:23

1 2 3 4 5 6

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe