Dokumenty: 120

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XIV/142/2016 w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Nr III w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach w trzyletnie liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 2016-01-18 13:54:24
Uchwała Nr XIV/143/2016 w sprawie powierzenia Gminie Chełmek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1902K ul. Mickiewicza w Chełmku”. 2016-01-18 13:54:36
Uchwała Nr XIV/144/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Zator na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej do ul. W. Grabskiego do DK 44 (o dł. ok. 60 mb), stanowiącej dojazd do Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze, wraz z jej włączeniem do DK 44 poprzez skrzyżowanie w formie ronda, w gminie Zator”. 2016-01-18 13:54:48
Uchwała Nr XIV/145/2016 w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. 2016-01-18 13:54:58
Uchwała Nr XIV/146/2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. 2016-01-18 13:55:10
Uchwała Nr XIV/147/2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. 2016-01-18 13:55:21
Uchwała Nr XIV/148/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/211/2008 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Karpia”. 2016-01-18 13:55:31
Uchwała Nr XIV/149/2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2016. 2016-01-18 13:55:40
Uchwała Nr XV/150/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. 2016-02-24 08:44:29
Uchwała Nr XV/151/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2016-02-24 08:55:21
Uchwała Nr XV/152/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/56/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2016-02-24 08:58:07
Uchwała Nr XV/153/2016 w sprawie przystąpienia Powiatu Oświęcimskiego do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 2016-02-24 09:00:55
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie powierzenia Gminie Kęty wykonanie zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na Włosień w Bielanach”. 2016-02-24 09:04:18
Uchwała Nr XV/155/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/470/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Droga współpracy Regionalnej – budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu”. 2016-02-24 09:07:01
Uchwała Nr XV/156/2016 w sprawie powierzenia Gminie Miasto Oświęcim wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu”. 2016-02-24 09:09:28
Uchwała Nr XV/157/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Oświęcim. 2016-02-24 09:11:14
Uchwała Nr XV/158/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/463/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 2016-02-24 09:13:23
Uchwała Nr XV/159/2016 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Smolice. 2016-02-24 09:17:55
Uchwała Nr XVI/160/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. 2016-03-30 10:20:12
Uchwała Nr XVI/161/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2016-03-30 10:27:12

1 2 3 4 5 6

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe