Dokumenty: 114

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr VI/63/2015 w sprawie przekazania zadania własnego powiatu dotyczącego kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych Miastu Zielona Góra na prawach powiatu w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze oraz udzielenia dotacji na ten cel. 2015-04-27 13:48:46
Uchwała Nr VII/64/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 rok. 2015-06-02 10:44:37
Uchwała Nr VII/65/2015 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2014. 2015-06-02 10:44:50
Uchwała Nr VII/66/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. 2015-06-02 10:45:05
Uchwała Nr VII/67/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2015-06-02 10:45:18
Uchwała Nr VII/68/2015 w sprawie przekazania ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 1843K ul. Fabryczna w Kętach. 2015-06-02 10:45:51
Uchwała Nr VIII/69/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 2015-06-29 14:01:27
Uchwała Nr VIII/70/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów Opiekuńczo–Leczniczych w Grojcu za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 2015-06-29 14:09:11
Uchwała Nr VIII/71/2015 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2015-06-29 14:15:56
Uchwała Nr VIII/72/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. 2015-06-29 14:16:20
Uchwała Nr VIII/73/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2015-06-29 14:18:51
Uchwała Nr VIII/74/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za rok 2014. 2015-06-29 14:20:47
Uchwała Nr VIII/75/2015 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 2015-06-29 14:24:03
Uchwała Nr VIII/76/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/56/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2015-06-29 14:28:03
Uchwała Nr VIII/77/2015 w sprawie powierzenia Gminie Polanka Wielka zadania włanego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej, na odcinku od km 0+000 do km 1+431, w granicach istniejącego pasa drogowego, obejmująca: poszerzenie jezdni, budowę chodnika oraz budowę kanalizacji deszczowej”. 2015-06-29 14:36:00
Uchwała Nr VIII/78/2015 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinków dróg nr 1892K - ul. Chemików oraz 1895K - ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu. 2015-06-29 15:02:20
Uchwała Nr VIII/79/2015 w sprawie powierzenia Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1853K Kęckie Góry Południowe w Kętach etap II”. 2015-06-29 15:02:31
Uchwała Nr VIII/80/2015 w sprawie akceptacji treści porozumienia międzynarodowego dotyczącego wzajemnej współpracy pomiędzy Powiatem Oświęcimskim a Powiatem Dachau. 2015-06-29 15:02:37
Uchwała Nr VIII/81/2015 w sprawie przekazania zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Gminy Brzeszcze i udzielenia dotacji na ten cel. 2015-06-29 15:02:46
Uchwała Nr X/87/2015 w sprawie zmiany wierzyciela Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2015-09-25 13:22:47

1 2 3 4 5 6

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe