Dokumenty: 114

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr V/43/2015 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Oświęcimskim na lata 2015 - 2020. 2015-03-24 15:40:38
Uchwała Nr V/44/2015 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oświęcimskim na lata 2015 - 2020. 2015-03-24 15:41:44
Uchwała Nr V/45/2015 w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków za 2015 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2015-03-24 15:42:53
Uchwała Nr V/46/2015 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.”. 2015-03-24 15:43:05
Uchwała Nr V/47/2015 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2015-03-24 15:45:50
Uchwała Nr V/48/2015 w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2015-03-24 15:46:57
Uchwała Nr V/49/2015 w sprawie dokonania na rzecz Gminy Zator darowizny działek nr 182/1, 182/4, 182/5, 182/6 położonych w Zatorze obręb 4 zajętych pod Plac Kościuszki w Zatorze. 2015-03-24 15:47:06
Uchwała Nr V/50/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2015. 2015-03-24 15:47:13
Uchwała Nr V/51/2015 w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Starosty Oświęcimskiego. 2015-03-24 15:50:17
Uchwała Nr V/52/2015 w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej budowy drogi ekspresowej S-1 wraz z obwodnicą Oświęcimia. 2015-03-24 15:50:32
Uchwała Nr VI/53/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. 2015-04-27 13:45:31
Uchwała Nr VI/54/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2015-04-27 13:47:15
Uchwała Nr VI/55/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/438/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2015-04-27 13:47:23
Uchwała Nr VI/56/2015 w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2015-04-27 13:47:35
Uchwała Nr VI/57/2015 w sprawie zasad obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. 2015-04-27 13:47:42
Uchwała Nr VI/58/2015 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie lokalu mieszkalnego znajdującego się na terenie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu w budynku przy ul. Szpitalnej 9. 2015-04-27 13:48:01
Uchwała Nr VI/59/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Zator na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej od ul. W. Grabskiego do DK 44 (o długości około 60 mb), stanowiącej dojazd do Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze, wraz z jej włączeniem do DK 44 poprzez skrzyżowanie w formie ronda, w gminie Zator”. 2015-04-27 13:48:10
Uchwała Nr VI/60/2015 w sprawie powierzenia Gminie Chełmek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Mickiewicza w Chełmku”. 2015-04-27 13:48:17
Uchwała Nr VI/61/2015 w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska z drogą gminną nr 510085K ul. Kościelna w Osieku, w granicach istniejącego pasa drogowego”. 2015-04-27 13:48:26
Uchwała Nr VI/62/2015 w sprawie powierzenia Gminie Zator wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w Graboszycach w km 0+000 – 1+034”. 2015-04-27 13:48:36

1 2 3 4 5 6

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe