Dokumenty: 114

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr VIII/76/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/56/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2015-06-29 14:28:03
Uchwała Nr VIII/75/2015 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 2015-06-29 14:24:03
Uchwała Nr VIII/74/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za rok 2014. 2015-06-29 14:20:47
Uchwała Nr VIII/73/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2015-06-29 14:18:51
Uchwała Nr VIII/72/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. 2015-06-29 14:16:20
Uchwała Nr VIII/71/2015 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2015-06-29 14:15:56
Uchwała Nr VIII/70/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów Opiekuńczo–Leczniczych w Grojcu za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 2015-06-29 14:09:11
Uchwała Nr VIII/69/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 2015-06-29 14:01:27
Uchwała Nr VII/68/2015 w sprawie przekazania ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 1843K ul. Fabryczna w Kętach. 2015-06-02 10:45:51
Uchwała Nr VII/67/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2015-06-02 10:45:18
Uchwała Nr VII/66/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. 2015-06-02 10:45:05
Uchwała Nr VII/65/2015 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2014. 2015-06-02 10:44:50
Uchwała Nr VII/64/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 rok. 2015-06-02 10:44:37
Uchwała Nr VI/63/2015 w sprawie przekazania zadania własnego powiatu dotyczącego kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych Miastu Zielona Góra na prawach powiatu w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze oraz udzielenia dotacji na ten cel. 2015-04-27 13:48:46
Uchwała Nr VI/62/2015 w sprawie powierzenia Gminie Zator wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w Graboszycach w km 0+000 – 1+034”. 2015-04-27 13:48:36
Uchwała Nr VI/61/2015 w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska z drogą gminną nr 510085K ul. Kościelna w Osieku, w granicach istniejącego pasa drogowego”. 2015-04-27 13:48:26
Uchwała Nr VI/60/2015 w sprawie powierzenia Gminie Chełmek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Mickiewicza w Chełmku”. 2015-04-27 13:48:17
Uchwała Nr VI/59/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Zator na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej od ul. W. Grabskiego do DK 44 (o długości około 60 mb), stanowiącej dojazd do Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze, wraz z jej włączeniem do DK 44 poprzez skrzyżowanie w formie ronda, w gminie Zator”. 2015-04-27 13:48:10
Uchwała Nr VI/58/2015 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie lokalu mieszkalnego znajdującego się na terenie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu w budynku przy ul. Szpitalnej 9. 2015-04-27 13:48:01
Uchwała Nr VI/57/2015 w sprawie zasad obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. 2015-04-27 13:47:42

1 2 3 4 5 6

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe