Dokumenty: 114

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XI/102/2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 2015-10-26 15:13:14
Uchwała Nr XI/101/2015 w sprawie przyjęcia do realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap V 2016-2020”. 2015-10-26 15:13:03
Uchwała Nr XI/100/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2015-10-26 15:12:38
Uchwała Nr X/98/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Oświęcim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu”. 2015-09-25 13:58:53
Uchwała Nr X/97/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/80/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie akceptacji treści porozumienia międzynarodowego dotyczącego wzajemnej współpracy pomiędzy Powiatem Oświęcimskim a Powiatem Dachau. 2015-09-25 13:56:56
Uchwała Nr X/96/2015 w sprawie przyjęcie programu opieki nad zabytkami dla powiatu oświęcimskiego pn. „Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami na lata 2015-2018”. 2015-09-25 13:53:46
Uchwała Nr X/95/2015 w sprawie ustanowienia preferencyjnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Oświęcimskiego na cele umieszczania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym. 2015-09-25 13:50:51
Uchwała Nr X/94/2015 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2016 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2015-09-25 13:48:04
Uchwała Nr X/93/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2015 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2015-09-25 13:44:10
Uchwała Nr X/92/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/56/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2015-09-25 13:42:18
Uchwała Nr X/91/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2015-09-25 13:38:52
Uchwała Nr X/90/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. 2015-09-25 13:38:39
Uchwała Nr X/89/2015 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2015-09-25 13:29:27
Uchwała Nr X/88/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oświęcimskiego składającego się z działki nr 2007/15 położonej w Oświęcimiu. 2015-09-25 13:25:54
Uchwała Nr X/87/2015 w sprawie zmiany wierzyciela Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2015-09-25 13:22:47
Uchwała Nr VIII/81/2015 w sprawie przekazania zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Gminy Brzeszcze i udzielenia dotacji na ten cel. 2015-06-29 15:02:46
Uchwała Nr VIII/80/2015 w sprawie akceptacji treści porozumienia międzynarodowego dotyczącego wzajemnej współpracy pomiędzy Powiatem Oświęcimskim a Powiatem Dachau. 2015-06-29 15:02:37
Uchwała Nr VIII/79/2015 w sprawie powierzenia Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1853K Kęckie Góry Południowe w Kętach etap II”. 2015-06-29 15:02:31
Uchwała Nr VIII/78/2015 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinków dróg nr 1892K - ul. Chemików oraz 1895K - ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu. 2015-06-29 15:02:20
Uchwała Nr VIII/77/2015 w sprawie powierzenia Gminie Polanka Wielka zadania włanego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej, na odcinku od km 0+000 do km 1+431, w granicach istniejącego pasa drogowego, obejmująca: poszerzenie jezdni, budowę chodnika oraz budowę kanalizacji deszczowej”. 2015-06-29 14:36:00

1 2 3 4 5 6

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe