Dokumenty: 114

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XII/121/2015 w sprawie zmiana uchwały w sprawie zasad obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu oświęcimskiego zaliczonych do sektora finansów publicznych. 2015-11-25 12:12:06
Uchwała Nr XII/120/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2015 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2015-11-25 12:10:13
Uchwała Nr XII/119/2015 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za rok 2015. 2015-11-25 12:08:01
Uchwała Nr XII/118/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/56/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2015-11-25 12:05:03
Uchwała Nr XII/117/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2015-11-25 12:01:52
Uchwała Nr XII/116/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. 2015-11-25 11:59:52
Uchwała Nr XII/115/2015 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Oświęcimskiej”. 2015-11-25 11:57:12
Uchwała Nr XI/99/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. 2015-10-26 15:11:47
Uchwała Nr XI/114/2015 w sprawie powierzenia Gminie Brzeszcze wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Budowa odwodnienia drogi powiatowej ul. Pocztowej w Jawiszowicach”. 2015-10-26 15:15:48
Uchwała Nr XI/113/2015 w sprawi eudzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzeszcze na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Piastowskiej nr 510496K w km 0+384,80 – km 1+439,00 i ul. Lipowej nr 510497 w km 0+000 – 0 +235,90 w Brzeszczach wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia oraz infrastruktury technicznej”. 2015-10-26 15:15:37
Uchwała Nr XI/112/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Osiek na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 510085K ul. Kościelna w km 0+337 – 1+143 i nr 510091K ul. Przecznica w km 0+000 – 0+830 wraz z przebudową skrzyżowania z droga gminną nr 510087K ul. Leśna w miejscowości Osiek”. 2015-10-26 15:15:01
Uchwała Nr XI/111/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr X/98/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Oświęcim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu”. 2015-10-26 15:14:49
Uchwała Nr XI/110/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/84/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 510005K ul. Czajki w Kętach”. 2015-10-26 15:14:38
Uchwała Nr XI/109/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/82/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmek na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Baty i Staicha oraz drogi łączącej ul. Baty z ul. Plac Kilińskiego w Chełmku”. 2015-10-26 15:14:24
Uchwała Nr XI/108/2015 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. 2015-10-26 15:14:14
Uchwała Nr XI/107/2015 w sprawie połączenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu i Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu. 2015-10-26 15:14:04
Uchwała Nr XI/106/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/463/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 2015-10-26 15:13:55
Uchwała Nr XI/105/2015 w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. 2015-10-26 15:13:43
Uchwała Nr XI/104/2015 w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 2015-10-26 15:13:35
Uchwała Nr XI/103/2015 w sprawie zasady obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu oświęcimskiego zaliczonych do sektora finansów publicznych. 2015-10-26 15:13:24

1 2 3 4 5 6

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe