Dokumenty: 114

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr III/28/2015 w sprawie podjęcia rezolucji w sprawie sprzeciwu wobec rządowej decyzji o likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego „Brzeszcze” w Brzeszczach. 2015-01-13 17:19:54
Uchwała Nr IV/29/2015. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok. 2015-02-03 16:56:50
Uchwała Nr IV/30/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2015-02-03 16:57:38
Uchwała Nr IV/31/2015 w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Powiatowych Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu. 2015-02-03 16:57:47
Uchwała Nr IV/32/2015 w sprawie wystąpienia ze Związku Powiatów Polskich. 2015-02-03 16:57:58
Uchwała Nr IV/33/2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2015. 2015-02-03 16:58:10
Uchwała Nr IV/34/2015 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 2015-02-03 16:58:19
Uchwała Nr IV/35/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/113/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu z późn. zm. 2015-02-03 16:58:29
Uchwała Nr IV/36/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Grojcu. 2015-02-03 16:58:37
Uchwała Nr IV/37/2015 w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu do komisji konkursowej. 2015-02-03 16:58:46
Uchwała Nr IV/38/2015 w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej udzielenia poparcia dla przedsiębiorców będących inwestorami w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na terenie Gminy Zator w Powiecie Oświęcimskim w działaniach zmierzających do umorzenia opłat za wyłączenie gruntów z produkcji, wynikających z przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 2015-02-03 16:59:03
Uchwała Nr V/39/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. 2015-03-24 15:27:46
Uchwała Nr V/40/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2015-03-24 15:32:46
Uchwała Nr V/41/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Oświęcim. 2015-03-24 15:36:57
Uchwała Nr V/42/2015 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017. 2015-03-24 15:38:53
Uchwała Nr V/43/2015 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Oświęcimskim na lata 2015 - 2020. 2015-03-24 15:40:38
Uchwała Nr V/44/2015 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oświęcimskim na lata 2015 - 2020. 2015-03-24 15:41:44
Uchwała Nr V/45/2015 w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków za 2015 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2015-03-24 15:42:53
Uchwała Nr V/46/2015 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.”. 2015-03-24 15:43:05
Uchwała Nr V/47/2015 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2015-03-24 15:45:50

1 2 3 4 5 6

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe