Dokumenty: 78

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 18.05.2017 r. znak;WOŚ.6233.27.2017 o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie wydawania zezwolenia na przetwarzanie odpadów tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 04.04.2017 r. (data uzupełnienia braków formalnych – wezwanie z dnia 4 maja 2017 r., znak:WOŚ.6233.27.2017) złożony przez Lamipol spółka z o.o., Plac Kilińskiego 36, 32-660 Chełmek, o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne. 2017-05-18 14:16:44
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 24.03.2017 r. o wydaniu decyzji znak: WOŚ.6341.147.2016, udzielającej Spółce Restrukturyzacji Kopalń S. A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie oraz przebudowę urządzeń wodnych, w związku z realizacją zadania pn.: „Odwodnienie terenu pomiędzy ulicą Nazieleńce w Brzeszczach a rowem A2/7 w kierunku rowu A2/7”. 2017-03-27 10:26:45
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 21 grudnia 2016 r. znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.55 dot. wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II' w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku - Białej", wg wariantu E, wydanej 30 czerwca 2016 r., znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.48 2017-01-02 11:06:40
Zawiadomienie Zarządu Województwa Małopolskiego o przystąpieniu do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o przeprowadzeniu konsultacji społecznych ww. projektu uchwały 2016-12-16 10:57:56
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 8 listopada 2016 r. znak:WOOŚ.4210.27.2016.AM.9 dot. wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim-wykonanie prac planistycznych". 2016-11-16 10:32:37
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 8 listopada 2016 r. znak:WOOŚ.4210.27.2016.AM.9 dot. wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim-wykonanie prac planistycznych". 2016-11-16 10:26:32
Zawiadomienie Zarządu Województwa Małopolskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego 2016-11-08 10:16:35
Zawiadomienie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. znak: SR.II.7222.2.15.2016 o wszczęciu na wniosek Firmy Nicromet Spółka z o.o., sp. k. w Bestwince przy ul. Witosa 28 - Zakład w Oświęcimiu przy ul. Pławskiej 1 postępowania w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPCC służącej do wtórnego wytopu metali nieżelaznych (aluminium) w tym przetwarzania metali z odzysku o zdolności produkcyjnej powyżej 20 ton na dobę. 2016-09-22 10:36:09
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 22.09.2016 r. znak;WOŚ.6233.40.2016 o zapewnieniu udziału możliwości udziału społeczeństwa na etapie wydawania zezwolenia na przetwarzanie odpadów tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 25.08.2016 r. (data uzupełnienia braków formalnych – wezwanie z dnia 06.09.2016 r., znak:WOŚ.6233.40.2016) złożony przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej „ENWOS” spółka z o.o., Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek, o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne. 2016-09-22 10:14:16
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 19 lipca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.51 w sprawie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku - Białej". 2016-07-27 09:07:07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30.06.2016 r. znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.49 w sprawie przedsięwzięcia "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku - Białej" 2016-07-05 15:31:40
Informacja dotycząca ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 2016-01-29 11:39:34
obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 30.12.2015 r. 2016-01-07 14:43:55
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28.12.2015r. 2016-01-05 09:24:22
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Gliwicach 2015-10-26 14:11:16
Pismo Ministra Środowiska w sprawie wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji stanu lasu" 2015-07-09 10:52:23
Konsultacje społeczne - projekt programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2015-04-28 08:50:45
Informacja dotycząca ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 2015-02-16 14:47:17

1 2 3 4

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe