Dokumenty: 87

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 2o sierpnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.22.2018.IZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych ujętych w kanalizację deszczową do rowu otwartego poprzez projetowany wylot brzegowy W1 zlokalizowany na dz nr 85 (obręb Zator) w m. Zator, z terenu inwestycji pn. "Budowa budynku usługowo-handlowego na dz. ew. nr 85 obręb Zator - gm. Zator". 2018-09-04 08:33:42
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 24 sierpnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.27.2018.MT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację na terenie działki nr 190/10 w miejscowości Wilczkowice, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Soły, budynku rekreacji indywidualnej. 2018-08-31 10:11:34
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 6 sierpnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.25.2018.IZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących ze skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 948 i 949 (odcinek 030) istniejącym wylotem W1 zlokalizowanym na dz. nr ew. 664 (obręb 0010 Łęki) do potoku Macocha za pośrednictwem istniejącej kanalizacji w m. Łęki, gm. Kęty. 2018-08-16 10:20:10
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 3 sierpnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.24.2018.MT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie obiektu budowlanego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Skawy, tj. rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na działkach nr 85, 780 i 99/12 w Smolicach, gmina Zator, powiat oświęcimski. 2018-08-07 13:42:30
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 25 lipca 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.23.2018.IZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: - wykonanie urządzenia wodnego (wylot W1 dla wód opadowych i roztopowych), na działce o nr ew. 1 (obręb 0010 Zator), - przebudowę urządzenia wodnego, tj. dna i skarpy rowu BUGAJ, poprzez jego umocnienie w obrębie projektowanego wylotu W1, - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji, do urządzenia wodnego tj. rowu BUGAJ, projektowanym wylotem W1, pochodzących z odwodnienia zlewni osiedla Brzezina w Zatorze (rejon ul. Bugajskiej) w m. Zator, pow. oświęcimski. 2018-08-02 12:19:48
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 19.07.2018 r. znak:WOŚ.6233.23.2018 o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów z dnia 28.06.2017 r., znak: WOŚ.6233.27.2017 tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 13 lipca 2018 r. (data wpływu: 16 lipca 2018 r.) złożony przez LAMIPOL spółka z o.o., Plac Kilińskiego 36, 32-660 Chełmek. 2018-07-19 11:42:56
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 9 lipca 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.4.43.2018.KL o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, zespołu trzech studni oznaczonych jako GM-1, S-2 i S-3 zlokalizowanych w miejscowości Bachowice oraz na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędu dwoma studniami oznaczonymi jako GM-1 i S-3 w miejscowości Bachowice, gmina Spytkowice, pow. wadowicki, woj. małopolskie. 2018-07-16 13:42:35
zawiadomienie z dnia 3 lipca 2018 r. Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi działki nr 3861 w m. Bulowice gm. Kęty wód opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu budynku usługowego - ośrodka konferencyjno-wypoczynkowego zlokalizowanego na działkach nr 3861 i 5001/4. 2018-07-10 16:40:49
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13.03.2018 , znak: DOOŚ -DŚII.4210.21.2017. EK.1 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21.12.2016 r., znak: WOOŚ.4210.27.2016.AM.11, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim - wykonanie prac planistycznych" 2018-03-21 11:43:15
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 18.05.2017 r. znak;WOŚ.6233.27.2017 o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie wydawania zezwolenia na przetwarzanie odpadów tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 04.04.2017 r. (data uzupełnienia braków formalnych – wezwanie z dnia 4 maja 2017 r., znak:WOŚ.6233.27.2017) złożony przez Lamipol spółka z o.o., Plac Kilińskiego 36, 32-660 Chełmek, o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne. 2017-05-18 14:16:44
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 24.03.2017 r. o wydaniu decyzji znak: WOŚ.6341.147.2016, udzielającej Spółce Restrukturyzacji Kopalń S. A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie oraz przebudowę urządzeń wodnych, w związku z realizacją zadania pn.: „Odwodnienie terenu pomiędzy ulicą Nazieleńce w Brzeszczach a rowem A2/7 w kierunku rowu A2/7”. 2017-03-27 10:26:45
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 21 grudnia 2016 r. znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.55 dot. wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II' w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku - Białej", wg wariantu E, wydanej 30 czerwca 2016 r., znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.48 2017-01-02 11:06:40
Zawiadomienie Zarządu Województwa Małopolskiego o przystąpieniu do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o przeprowadzeniu konsultacji społecznych ww. projektu uchwały 2016-12-16 10:57:56
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 8 listopada 2016 r. znak:WOOŚ.4210.27.2016.AM.9 dot. wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim-wykonanie prac planistycznych". 2016-11-16 10:32:37
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 8 listopada 2016 r. znak:WOOŚ.4210.27.2016.AM.9 dot. wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim-wykonanie prac planistycznych". 2016-11-16 10:26:32
Zawiadomienie Zarządu Województwa Małopolskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego 2016-11-08 10:16:35
Zawiadomienie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. znak: SR.II.7222.2.15.2016 o wszczęciu na wniosek Firmy Nicromet Spółka z o.o., sp. k. w Bestwince przy ul. Witosa 28 - Zakład w Oświęcimiu przy ul. Pławskiej 1 postępowania w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPCC służącej do wtórnego wytopu metali nieżelaznych (aluminium) w tym przetwarzania metali z odzysku o zdolności produkcyjnej powyżej 20 ton na dobę. 2016-09-22 10:36:09
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 22.09.2016 r. znak;WOŚ.6233.40.2016 o zapewnieniu udziału możliwości udziału społeczeństwa na etapie wydawania zezwolenia na przetwarzanie odpadów tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 25.08.2016 r. (data uzupełnienia braków formalnych – wezwanie z dnia 06.09.2016 r., znak:WOŚ.6233.40.2016) złożony przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej „ENWOS” spółka z o.o., Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek, o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne. 2016-09-22 10:14:16
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 19 lipca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.51 w sprawie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku - Białej". 2016-07-27 09:07:07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30.06.2016 r. znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.49 w sprawie przedsięwzięcia "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku - Białej" 2016-07-05 15:31:40

1 2 3 4 5

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe