Dokumenty: 78

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 04.03.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.55.2018.MD 2019-03-12 11:22:55
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 25.02.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.52.2018.KM 2019-03-06 13:42:45
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 22 lutego 2019 r. znak:GL.ZUZ.2.421.988.2018.AK/2259 2019-03-05 09:02:34
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 25 lutego 2019 r. znakGL.ZUZ.2.421.929.2018.TL2265 2019-03-04 09:01:43
Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 25 lutego 2019 r. znak:KR.ZUZ.2.421.1124.2018 2019-02-26 15:03:43
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 25 lutego 2019 r. znak:KR.ZUZ.2.421.1124.2018 2019-02-26 15:02:50
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 21 lutego 2019 r. znak:KR.ZUZ.2.421.800.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-02-22 11:20:28
Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 13 lutego 2019 r. znak:KR.ZUZ.2.421.341.2018.MŁ o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Powiatu Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód obejmującego odprowadzanie ścieków opadowych do ziemi pochodzących z drogi powiatowej nr 1001K - ul. Nadwiślańska w miejscowości Bobrek na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. Starowiejską. 2019-02-15 08:28:53
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 13 lutego 2019 r. znak:KR.ZUZ.2.421.341.2018.MŁ o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Powiatu Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód obejmującego odprowadzanie ścieków opadowych do ziemi pochodzących z drogi powiatowej nr 1001K - ul. Nadwiślańska w miejscowości Bobrek na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. Starowiejską. 2019-02-15 08:27:26
Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie PGW WP z dnia 31.01.2019 r., znak: KR.RUZ.2.421.828.2018.DG, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego Miejskiej Spółce Wodnej w Oświęcimiu na odbudowę rowu Grabowiec w Monowicach na odcinku 254 mb w km 1 + 037-1+189 i 1 + 200-1+302. 2019-02-05 16:44:16
Informacja PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 15 stycznia 2019 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.54.2018.IZ o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Spólki REFRESCO Sp. z. o.o., ul. Fabryczna 8, 32-650 Kęty, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zakładu produkcyjnego REFRESCO Sp. z.o.o., Zakład Produkcyjny nr 1 Kęty, do wód Młynówki Czanieckiej w miejscowości Kęty, poprzez istniejące wyloty brzegowe W1, W2, W3 zlokalizowane na dz. nr 8578 (obręb 0008 Kęty Tereny Przemysłowe). 2019-01-29 15:42:21
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 7 stycznia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.53.2018.MT o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, działającego poprzez pełnomocnika Panią Martę Wojteczek, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzenie do wód powierzchniowych wód opadowych i roztopowych 2019-01-16 10:05:40
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 14.01.2019 r., znak: KR.ZUZ.2.421.839.2018.DG 2019-01-16 09:37:54
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 04.01.2019 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.19 2019-01-11 14:05:09
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 12.12.2018 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.34.2018.IŚ, o wydaniu na wniosek MG Spółki Wodnej w Kętach, ul. Rynek 7, 32-650 Kęty, działającej poprzez Pełnomocnika P. Barbarę Bałajewicz, decyzji z dnia 12.12.2018 r. znak; KR.ZUZ.5.421.3.34.2018.IŚ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę rowu melioracyjnego Dwór 1 na odcinku od km 0+210 do km 0 + 610 w m. Witkowice. 2019-01-10 14:06:34
Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 28 grudnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.60.2018.IŚ 2019-01-10 13:23:39
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z dnia 21.12.2018 r., znak: GL.ZUZ.2.421.851.2018.AB, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Janusza Kubicy, Plac Filaka 1/5, 40-750 Katowice na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych i powierzchni utwardzonych poprzez istniejący drenaż rozsączający do ziemi w Brzeszczach przy ul. Siedliska 124, na działkach nr 1498/36, 1498/38, 1498/45. 2019-01-08 09:46:22
zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14.12.2018 r., znak: DOOŚ-DŚII.4210.21.2017.EK.25 2019-01-03 08:53:16
Informacja z dnia 4 grudnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.33.2018.MD o wszczęciu, na wniosek Pani Barbary Janik i Pana Marcina Janika, działających przez pełnomocnika Pana Tomasza Marek, postępowania w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na działkach o nr 517/23, 517/21, 517/9 w m. Laskowa, w gminie Zator. 2019-01-02 14:37:38
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z dnia 17.12.2018 r., znak: KR.RUZ.2.421.828.2018.DG, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Miejskiej Spółce Wodnej w Oświęcimiu na odbudowę rowu Grabowiec w Monowicach na odcinku 254 mb w km 1 + 037-1+189 i 1 + 200-1+302. 2018-12-24 09:31:38

1 2 3 4

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe