Dokumenty: 68

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Informacja PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 15 stycznia 2019 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.54.2018.IZ o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Spólki REFRESCO Sp. z. o.o., ul. Fabryczna 8, 32-650 Kęty, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zakładu produkcyjnego REFRESCO Sp. z.o.o., Zakład Produkcyjny nr 1 Kęty, do wód Młynówki Czanieckiej w miejscowości Kęty, poprzez istniejące wyloty brzegowe W1, W2, W3 zlokalizowane na dz. nr 8578 (obręb 0008 Kęty Tereny Przemysłowe). 2019-01-29 15:42:21
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 7 stycznia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.53.2018.MT o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, działającego poprzez pełnomocnika Panią Martę Wojteczek, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzenie do wód powierzchniowych wód opadowych i roztopowych 2019-01-16 10:05:40
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 14.01.2019 r., znak: KR.ZUZ.2.421.839.2018.DG 2019-01-16 09:37:54
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 04.01.2019 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.19 2019-01-11 14:05:09
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 12.12.2018 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.34.2018.IŚ, o wydaniu na wniosek MG Spółki Wodnej w Kętach, ul. Rynek 7, 32-650 Kęty, działającej poprzez Pełnomocnika P. Barbarę Bałajewicz, decyzji z dnia 12.12.2018 r. znak; KR.ZUZ.5.421.3.34.2018.IŚ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę rowu melioracyjnego Dwór 1 na odcinku od km 0+210 do km 0 + 610 w m. Witkowice. 2019-01-10 14:06:34
Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 28 grudnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.60.2018.IŚ 2019-01-10 13:23:39
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z dnia 21.12.2018 r., znak: GL.ZUZ.2.421.851.2018.AB, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Janusza Kubicy, Plac Filaka 1/5, 40-750 Katowice na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych i powierzchni utwardzonych poprzez istniejący drenaż rozsączający do ziemi w Brzeszczach przy ul. Siedliska 124, na działkach nr 1498/36, 1498/38, 1498/45. 2019-01-08 09:46:22
zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14.12.2018 r., znak: DOOŚ-DŚII.4210.21.2017.EK.25 2019-01-03 08:53:16
Informacja z dnia 4 grudnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.33.2018.MD o wszczęciu, na wniosek Pani Barbary Janik i Pana Marcina Janika, działających przez pełnomocnika Pana Tomasza Marek, postępowania w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na działkach o nr 517/23, 517/21, 517/9 w m. Laskowa, w gminie Zator. 2019-01-02 14:37:38
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z dnia 17.12.2018 r., znak: KR.RUZ.2.421.828.2018.DG, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Miejskiej Spółce Wodnej w Oświęcimiu na odbudowę rowu Grabowiec w Monowicach na odcinku 254 mb w km 1 + 037-1+189 i 1 + 200-1+302. 2018-12-24 09:31:38
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z dnia 17.12.2018 r., znak: KR.RUZ.2.421.829.2018.DG, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminnej Spółce Wodnej w Oświęcimiu na odbudowę rowu Gromackiego w Grojcu na odcinku 67 mb w km 0 + 860-0+900 i 0 + 935. 2018-12-24 09:23:29
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z dnia 17.12.2018 r., znak: KR.RUZ.4211.207.2018.AK, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczegónie szkodliwe dla środowiska wodnego, dowożonych do rządzeń kanalizacyjnych Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z.o.o. w Oświęcimiu, pochodzących ze stacji demonatażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej w Radostowicach przy ul. Pszczyńskiej 198. 2018-12-24 09:15:13
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Katowicach PGW WP z dnia 11.12.2018 r., znak: GL.ZUZ.2.421.783.2018.BD/9799, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbiór i oczyszczanie ścieków bytowych oraz wprowadzanie oczyszczonych scieków bytowych z oczyszczalni ścieków w Harmężach gmina Oświęcim, do potoku Harmężówka, za pośrednictwem istniejacego wylotu zlokalizowanego na działce o nr 548 obręb Harmęże, gmina Oświęcim. 2018-12-20 14:15:08
Informacja z dnia 11 grudnia 2018 r. znak:DOK.DOK3.9700.146.2018.WP PW-68023 o wszczęciu, na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Bogdana Biela, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę istniejącego stopnia w km 1+260 rz. Skawy, realizowanej w ramach zadania pn. „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzeki Soły i Skawy” w m. Podolsze, gm. Zator, pow. oświęcimski, woj. małopolskie. 2018-12-19 15:09:32
Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 30 listopada 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.30.2018.IŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek spółki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a działającej poprzez pełnomocnika P. Joannę Starostę, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w m. Kęty (gm. Kęty, pow. oświęcimski, woj. małopolskie) oraz ścieków z przelewu burzowego nr 3 kanalizacji ogólnospławnej do rz. Soły, w km 22+500, istniejącym wylotem betonowego kanału odpływowego na działce nr 211/28 (obręb ewid. Kęty Podlesie), do którego ścieki odprowadzane są istniejącym wylotem kanalizacji ściekowej oraz przelewu burzowego na działce nr 6305/1. 2018-12-12 14:00:05
Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 30 października 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.4.2018.IŚ o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu 2018-11-15 09:34:57
Szczepienie lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie - od 9 do 19 listopada 2018 r. 2018-10-31 13:03:44
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 22 października 2018 r. znak: KR.ZUZ.5.421.3.38.2018.MP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę studni chłonnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w z dachu parkingu budynku handlowego do ziemi poprzez studnie chłonne zlokalizowane na działce o nr ew. 179/2 w Zatorze, powiat oświęcimski, województwo małopolskie. 2018-10-31 12:55:40
Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 5 października 2018 r. znak: KR.ZUZ.5.421.3.34.2018.IŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę rowu melioracyjnego Dwór 1 na odc. od km 0+210 do km 0+610, w m. Witkowice. 2018-10-30 16:26:48
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 17 października 2018 r. znak: GL.RUZ.421.190.2018.TS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2018-10-26 12:49:17

1 2 3 4

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe