Dokumenty: 78

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08.03.2019 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.22 2019-03-18 11:09:38
Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie - od 4 do 13 kwietnia 2019 r. 2019-04-09 13:14:14
Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie PGW WP z dnia 31.01.2019 r., znak: KR.RUZ.2.421.828.2018.DG, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego Miejskiej Spółce Wodnej w Oświęcimiu na odbudowę rowu Grabowiec w Monowicach na odcinku 254 mb w km 1 + 037-1+189 i 1 + 200-1+302. 2019-02-05 16:44:16
Informacja dotycząca ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 2016-01-29 11:39:34
Informacja dotycząca ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 2015-02-16 14:47:17
Informacja PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 8 lipca 2019 r. znak: KR.ZUZ.2.421.97.2019.AG o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-07-09 12:50:47
Informacja PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 15 stycznia 2019 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.54.2018.IZ o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Spólki REFRESCO Sp. z. o.o., ul. Fabryczna 8, 32-650 Kęty, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zakładu produkcyjnego REFRESCO Sp. z.o.o., Zakład Produkcyjny nr 1 Kęty, do wód Młynówki Czanieckiej w miejscowości Kęty, poprzez istniejące wyloty brzegowe W1, W2, W3 zlokalizowane na dz. nr 8578 (obręb 0008 Kęty Tereny Przemysłowe). 2019-01-29 15:42:21
Informacja z dnia 11 grudnia 2018 r. znak:DOK.DOK3.9700.146.2018.WP PW-68023 o wszczęciu, na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Bogdana Biela, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę istniejącego stopnia w km 1+260 rz. Skawy, realizowanej w ramach zadania pn. „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzeki Soły i Skawy” w m. Podolsze, gm. Zator, pow. oświęcimski, woj. małopolskie. 2018-12-19 15:09:32
Informacja z dnia 4 grudnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.33.2018.MD o wszczęciu, na wniosek Pani Barbary Janik i Pana Marcina Janika, działających przez pełnomocnika Pana Tomasza Marek, postępowania w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na działkach o nr 517/23, 517/21, 517/9 w m. Laskowa, w gminie Zator. 2019-01-02 14:37:38
Konsultacje społeczne - projekt programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2015-04-28 08:50:45
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krakowie, o wydaniu na wniosek Powiatu Oświęcimskiego , decyzji z dnia 13.05.2019 r. znak: KR.ZUZ.2.421.341.2019.MŁ 2019-05-17 08:44:47
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 08.05.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.10.2019.IZ 2019-05-17 09:36:38
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 10.04.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.55.2018.MD, 2019-04-23 09:58:32
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 17 maja 2019 r. znakKR.ZUZ.5.421.3.14.2019.IZ 2019-05-29 12:28:48
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 21 czerwca 2019 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.12.2019.MP 2019-07-03 11:17:15
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 22 maja 2019 r. znakKR.ZUZ.5.421.3.8.2019.IZ 2019-06-03 10:53:35
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 22 października 2018 r. znak: KR.ZUZ.5.421.3.38.2018.MP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę studni chłonnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w z dachu parkingu budynku handlowego do ziemi poprzez studnie chłonne zlokalizowane na działce o nr ew. 179/2 w Zatorze, powiat oświęcimski, województwo małopolskie. 2018-10-31 12:55:40
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 27 maja 2019 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.9.2019.IZ 2019-06-07 12:11:24
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 5 czerwca 2019 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.19.2019.IP 2019-06-19 11:13:02
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 6 maja 2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.7.2019.IŚ 2019-05-29 09:12:36

1 2 3 4

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe