Dokumenty: 34

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 30 listopada 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.30.2018.IŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek spółki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a działającej poprzez pełnomocnika P. Joannę Starostę, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w m. Kęty (gm. Kęty, pow. oświęcimski, woj. małopolskie) oraz ścieków z przelewu burzowego nr 3 kanalizacji ogólnospławnej do rz. Soły, w km 22+500, istniejącym wylotem betonowego kanału odpływowego na działce nr 211/28 (obręb ewid. Kęty Podlesie), do którego ścieki odprowadzane są istniejącym wylotem kanalizacji ściekowej oraz przelewu burzowego na działce nr 6305/1. 2018-12-12 14:00:05
Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 30 października 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.4.2018.IŚ o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu 2018-11-15 09:34:57
Szczepienie lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie - od 9 do 19 listopada 2018 r. 2018-10-31 13:03:44
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 22 października 2018 r. znak: KR.ZUZ.5.421.3.38.2018.MP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę studni chłonnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w z dachu parkingu budynku handlowego do ziemi poprzez studnie chłonne zlokalizowane na działce o nr ew. 179/2 w Zatorze, powiat oświęcimski, województwo małopolskie. 2018-10-31 12:55:40
Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 5 października 2018 r. znak: KR.ZUZ.5.421.3.34.2018.IŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę rowu melioracyjnego Dwór 1 na odc. od km 0+210 do km 0+610, w m. Witkowice. 2018-10-30 16:26:48
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 17 października 2018 r. znak: GL.RUZ.421.190.2018.TS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2018-10-26 12:49:17
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 15 października 2018 r. znak: KR.ZUZ.2.421.402.2018.PS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wylotów W1-W3 oraz odprowadzanie nimi wód opadowych lub roztopowych pochodzących z drogi wojewódzkiej nr 949 ul. Zatorska w Polance Wielkiej do rowów Marklowiec i bez nazwy w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 949 na odcinku Polanka Wielka – Przeciszów, od km 0+000 do 2+106,80 (od cmentarza w Polance Wielkiej do granicy z Przeciszowem) wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej”. 2018-10-16 14:45:36
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 2o sierpnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.22.2018.IZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych ujętych w kanalizację deszczową do rowu otwartego poprzez projetowany wylot brzegowy W1 zlokalizowany na dz nr 85 (obręb Zator) w m. Zator, z terenu inwestycji pn. "Budowa budynku usługowo-handlowego na dz. ew. nr 85 obręb Zator - gm. Zator". 2018-09-04 08:33:42
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 24 sierpnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.27.2018.MT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację na terenie działki nr 190/10 w miejscowości Wilczkowice, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Soły, budynku rekreacji indywidualnej. 2018-08-31 10:11:34
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 6 sierpnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.25.2018.IZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących ze skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 948 i 949 (odcinek 030) istniejącym wylotem W1 zlokalizowanym na dz. nr ew. 664 (obręb 0010 Łęki) do potoku Macocha za pośrednictwem istniejącej kanalizacji w m. Łęki, gm. Kęty. 2018-08-16 10:20:10
Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 3 sierpnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.24.2018.MT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie obiektu budowlanego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Skawy, tj. rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na działkach nr 85, 780 i 99/12 w Smolicach, gmina Zator, powiat oświęcimski. 2018-08-07 13:42:30
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 25 lipca 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.23.2018.IZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: - wykonanie urządzenia wodnego (wylot W1 dla wód opadowych i roztopowych), na działce o nr ew. 1 (obręb 0010 Zator), - przebudowę urządzenia wodnego, tj. dna i skarpy rowu BUGAJ, poprzez jego umocnienie w obrębie projektowanego wylotu W1, - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji, do urządzenia wodnego tj. rowu BUGAJ, projektowanym wylotem W1, pochodzących z odwodnienia zlewni osiedla Brzezina w Zatorze (rejon ul. Bugajskiej) w m. Zator, pow. oświęcimski. 2018-08-02 12:19:48
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 19.07.2018 r. znak:WOŚ.6233.23.2018 o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów z dnia 28.06.2017 r., znak: WOŚ.6233.27.2017 tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 13 lipca 2018 r. (data wpływu: 16 lipca 2018 r.) złożony przez LAMIPOL spółka z o.o., Plac Kilińskiego 36, 32-660 Chełmek. 2018-07-19 11:42:56
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 9 lipca 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.4.43.2018.KL o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, zespołu trzech studni oznaczonych jako GM-1, S-2 i S-3 zlokalizowanych w miejscowości Bachowice oraz na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędu dwoma studniami oznaczonymi jako GM-1 i S-3 w miejscowości Bachowice, gmina Spytkowice, pow. wadowicki, woj. małopolskie. 2018-07-16 13:42:35
zawiadomienie z dnia 3 lipca 2018 r. Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi działki nr 3861 w m. Bulowice gm. Kęty wód opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu budynku usługowego - ośrodka konferencyjno-wypoczynkowego zlokalizowanego na działkach nr 3861 i 5001/4. 2018-07-10 16:40:49
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13.03.2018 , znak: DOOŚ -DŚII.4210.21.2017. EK.1 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21.12.2016 r., znak: WOOŚ.4210.27.2016.AM.11, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim - wykonanie prac planistycznych" 2018-03-21 11:43:15
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 18.05.2017 r. znak;WOŚ.6233.27.2017 o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie wydawania zezwolenia na przetwarzanie odpadów tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 04.04.2017 r. (data uzupełnienia braków formalnych – wezwanie z dnia 4 maja 2017 r., znak:WOŚ.6233.27.2017) złożony przez Lamipol spółka z o.o., Plac Kilińskiego 36, 32-660 Chełmek, o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne. 2017-05-18 14:16:44
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 24.03.2017 r. o wydaniu decyzji znak: WOŚ.6341.147.2016, udzielającej Spółce Restrukturyzacji Kopalń S. A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie oraz przebudowę urządzeń wodnych, w związku z realizacją zadania pn.: „Odwodnienie terenu pomiędzy ulicą Nazieleńce w Brzeszczach a rowem A2/7 w kierunku rowu A2/7”. 2017-03-27 10:26:45
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 21 grudnia 2016 r. znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.55 dot. wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II' w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku - Białej", wg wariantu E, wydanej 30 czerwca 2016 r., znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.48 2017-01-02 11:06:40
Zawiadomienie Zarządu Województwa Małopolskiego o przystąpieniu do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o przeprowadzeniu konsultacji społecznych ww. projektu uchwały 2016-12-16 10:57:56

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe