Dokumenty: 123

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XXVIII/329/2013 sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku”. 2013-04-23 16:26:41
Uchwała Nr XXVIII/328/2013 sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/309/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2013-04-23 16:26:27
Uchwała Nr XXVIII/327/2013 sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. 2013-04-23 16:25:30
Uchwała Nr XXVIII/326/2013 sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Zator na realizację i opracowanie projektu pn. „Zintegrowany program działań mających na celu wzmocnienie więzi społecznych opartych o zagospodarowanie przestrzeni publicznej powiązanej komunikacyjnie z Galicyjską linią kolejową Oświęcim - Kraków”. 2013-04-23 14:25:59
Uchwała Nr XXVIII/325/2013 sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Oświęcimskiego i członków Zarządu Powiatu w Oświęcimiu. 2013-04-23 14:25:47
Uchwała Nr XXVII/324/2013 sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach. 2013-04-02 16:18:29
Uchwała Nr XXVII/323/2013 sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Chełmku wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku. 2013-04-02 16:16:28
Uchwała Nr XXVII/322/2013 sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Brzeszczach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach. 2013-04-02 16:14:29
Uchwała Nr XXVII/321/2013 sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego w Brzeszczach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach w trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 2013-04-02 16:12:37
Uchwała Nr XXVII/320/2013 sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego IV w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych im. Edwarda Szymańskiego w Oświęcimiu w trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 2013-04-02 16:10:21
Uchwała Nr XXVII/319/2013 sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr III w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu. 2013-04-02 16:07:01
Uchwała Nr XXVII/318/2013 sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr II w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu. 2013-04-02 16:04:15
Uchwała Nr XXVII/317/2013 sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr I w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu. 2013-04-02 16:01:37
Uchwała Nr XXVII/316/2013 sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 2013-04-02 15:59:10
Uchwała Nr XXVII/315/2013 sprawie zmiany uchwały Nr IX/113/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 2013-04-02 15:56:15
Uchwała Nr XXVII/314/2013 sprawie dokonania darowizny na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu działek zajętych pod komory i drogi dojazdowe do komór. 2013-04-02 15:54:02
Uchwała Nr XXVII/313/2013 sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r. po wcześniejszej umowie na czas określony. 2013-04-02 15:51:54
Uchwała Nr XXVII/312/2013 sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 2013-04-02 15:49:27
Uchwała Nr XXVII/311/2013 sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Aktywności Lokalnej dla Powiatu Oświęcimskiego na lata 2013-2015”. 2013-04-02 15:47:01
Uchwała Nr XXVII/310/2013 sprawie określenia rodzaju zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2013 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2013-04-02 15:44:30

1 2 3 4 5 6 7

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe