Dokumenty: 123

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XXXII/369/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/312/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 2013-10-04 10:55:55
Uchwała Nr XXXII/368/2013 w sprawie przekazania skargi. 2013-10-04 10:54:55
Uchwała Nr XXXII/367/2013 w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2013-10-04 10:53:04
Uchwała Nr XXXII/366/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem położonej w Oświęcimiu. 2013-10-04 10:51:59
Uchwała Nr XXXII/365/2013 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 2013-10-04 10:51:15
Uchwała Nr XXXII/364/2013 w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w Powiecie Oświęcimskim. 2013-10-04 10:50:16
Uchwała Nr XXXII/363/2013 w sprawie pozbawienia kategorii dróg publicznych powiatowych na terenie miasta Kęty. 2013-10-04 10:46:07
Uchwała Nr XXXII/362/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 510033K ul. Miodowa w Bielanach”. 2013-10-04 10:45:12
Uchwała Nr XXXII/361/2013 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2014 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2013-10-04 10:44:38
Uchwała Nr XXXII/360/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/310/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2013 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2013-10-04 10:43:44
Uchwała Nr XXXII/359/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/309/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2013-09-24 11:59:58
Uchwała Nr XXXII/358/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. 2013-09-24 11:56:32
Uchwała Nr XXXI/357/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/238/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 września 2012 r. 2013-07-04 12:54:10
Uchwała Nr XXXI/356/2013 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego. 2013-07-04 12:54:00
Uchwała Nr XXXI/355/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za 2012 r. 2013-07-04 12:53:45
Uchwała Nr XXXI/354/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/309/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2013-07-04 12:53:28
Uchwała Nr XXXI/353/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. 2013-07-04 12:53:07
Uchwała Nr XXXI/352/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/277/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2013. 2013-07-04 12:52:55
Uchwała Nr XXXI/351/2013 w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Ordynatora Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym. 2013-07-04 12:52:42
Uchwała Nr XXXI/350/2013 w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej. 2013-07-04 12:52:29

1 2 3 4 5 6 7

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe