Dokumenty: 123

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XXIX/330/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2012 rok. 2013-05-16 15:25:15
Uchwała Nr XXIX/331/2013 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2012. 2013-05-16 15:25:35
Uchwała Nr XXIX/332/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. 2013-05-16 15:26:13
Uchwała Nr XXIX/333/2013 w sprawie przekazania ograniczonego zarządzania drogami powiatowymi dla realizacji zadania pn. „Modernizacja ul. Jana Kantego w Kętach”, „Rozbudowa ul. Kęckie Góry Południowe w Kętach”, „Budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Północne w Kętach – etap I”, „Przebudowa ul. Kleparz w Kętach od ul. Wyspiańskiego w kierunku do torów kolejowych”. 2013-05-16 15:39:48
Uchwała Nr XXIX/334/2013 w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVI/299/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski. 2013-05-16 15:39:59
Uchwała Nr XXIX/335/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/182/2008 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczeń po likwidowanym Oddziale Obserwacyjno–Zakaźnym Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. 2013-05-16 15:40:10
Uchwała Nr XXIX/336/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/113/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 2013-05-16 15:40:21
Uchwała Nr XXIX/337/2013 w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2013-05-16 15:40:32
Uchwała Nr XXIX/338/2013 w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2013-05-16 15:40:40
Uchwała Nr XXIX/339/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/309/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2013-05-16 15:40:51
Uchwała Nr XXV/287/2013 sprawie darowizny na rzecz Gminy Kęty części nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2461/9 położonej w Kętach obręb Nowe Miasto stanowiącej własność Powiatu Oświęcimskiego. 2013-02-04 14:44:06
Uchwała Nr XXV/288/2013 sprawie zmiany Stautu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2013-02-04 14:44:20
Uchwała Nr XXV/289/2013 sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr I w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.. 2013-02-04 14:44:29
Uchwała Nr XXV/290/2013 sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr II w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu. 2013-02-04 14:47:16
Uchwała Nr XXV/291/2013 sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr III w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno–Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu. 2013-02-04 14:49:18
Uchwała Nr XXV/292/2013 sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego Nr IV w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych im. Edwarda Szymańskiego w Oświęcimiu w trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 2013-02-04 14:51:39
Uchwała Nr XXV/293/2013 sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego w Brzeszczach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach w trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 2013-02-04 14:53:37
Uchwała Nr XXV/294/2013 sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Brzeszczach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach. 2013-02-04 14:55:30
Uchwała Nr XXV/295/2013 sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Chełmku wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku. 2013-02-04 14:57:29
Uchwała Nr XXV/296/2013 sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno–Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach. 2013-02-04 14:59:36

1 2 3 4 5 6 7

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe