Dokumenty: 123

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XXV/287/2013 sprawie darowizny na rzecz Gminy Kęty części nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2461/9 położonej w Kętach obręb Nowe Miasto stanowiącej własność Powiatu Oświęcimskiego. 2013-02-04 14:44:06
Uchwała Nr XXV/288/2013 sprawie zmiany Stautu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2013-02-04 14:44:20
Uchwała Nr XXV/289/2013 sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr I w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.. 2013-02-04 14:44:29
Uchwała Nr XXV/290/2013 sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr II w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu. 2013-02-04 14:47:16
Uchwała Nr XXV/291/2013 sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr III w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno–Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu. 2013-02-04 14:49:18
Uchwała Nr XXV/292/2013 sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego Nr IV w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych im. Edwarda Szymańskiego w Oświęcimiu w trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 2013-02-04 14:51:39
Uchwała Nr XXV/293/2013 sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego w Brzeszczach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach w trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 2013-02-04 14:53:37
Uchwała Nr XXV/294/2013 sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Brzeszczach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach. 2013-02-04 14:55:30
Uchwała Nr XXV/295/2013 sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Chełmku wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku. 2013-02-04 14:57:29
Uchwała Nr XXV/296/2013 sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno–Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach. 2013-02-04 14:59:36
Uchwała Nr XXVI/297/2013 sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. 2013-03-06 10:28:37
Uchwała Nr XXVI/298/2013 sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/286/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2013-03-06 10:30:10
Uchwała Nr XXVI/299/2013 sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz nieublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski. 2013-03-06 10:30:21
Uchwała Nr XXVI/300/2013 sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/264/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. 2013-03-06 10:30:31
Uchwała Nr XXVI/301/2013 sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”. 2013-03-06 10:30:42
Uchwała Nr XXVI/302/2013 sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2013-03-06 10:30:54
Uchwała Nr XXVI/303/2013 w sprawie zawarcia porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego. 2013-03-06 10:31:03
Uchwała Nr XXVI/304/2013 sprawie dokonania na rzecz Gminy Miasto Oświęcim darowizny działek położonych w Oświęcimiu oznaczonych jako pgr 118/2 i pgr 118/3 zabudowanych budynkami garażowymi. 2013-03-06 10:31:20
Uchwała Nr XXVI/305/2013 sprawie dokonania na rzecz Gminy Kęty darowizny działki nr 2461/8 położonej w Kętach obręb Nowe Miasto. 2013-03-06 10:31:29
Uchwała Nr XXVI/306/2013 sprawie przekazania ograniczonego zarządzania drogami powiatowymi dla realizacji zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach, 1848K ul. Młodzieży Polskiej w Kętach, nr 1833K ul. Klasztornej w Kętach, nr 1834K ul. Staszica w Kętach i nr 1835K ul. Zacisze w Kętach w ramach budowy obwodnicy zachodniej Kęt – etap II odcinek północno-zachodni”. 2013-03-06 10:31:38

1 2 3 4 5 6 7

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe